Vissa undantag på antisprejskydd

Publicerad 2022-08-18 / 06:53 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Vilka fordon behöver inte uppfylla krav på antisprejskydd? Transportstyrelsen har i juni 2022 beslutat om antisprejskydd och informerar med nu med kompletterande upplysningar på besiktningswebben om föreskrifterna TSFS 2017:54 bilaga 1.6.1.4.

Då varken Sveriges Åkeriföretag eller våra medlemmar kommer åt besiktningswebben återges ett utdrag av texten om antispejskydd nedan.

Transportstyrelsen skriver att:
”Det är inte ett regelrätt undantag som ska sökas utan kravet ska helt enkelt inte tillämpas om förutsättningarna är sådana att kravet försvårar användningen. Vilka fordon eller fordonsanvändning det rör sig om är inte specificerat. För svenska förhållanden, särskilt vinterförhållanden, har fordonsägare och åkerinäring påpekat problemen och att dessa anordningar inte bara är verkningslösa, utan rent av kan vara trafikfarliga vid användning under vinterförhållanden. Anordningarna samlar is och snö vilket medför att stora klumpar bildas och så småningom lossnar. Slutgiltig bedömning görs som alltid vid besiktning men Transportstyrelsen ser gärna att delar av förslaget från arbetsgruppen för kontrollbesiktning under Besiktningskommittén beaktas.  Följande fordonstyper men inte endast skogs-/anläggningsfordon, betongfordon, tippfordon, bärgningsfordon, brandfordon, timmerfordon samt fordon för renhållning, asfaltering, gatusopning och med betongpump eller lyftkrok samt andra fordon där betydande mängd is, snö eller annat material fastnar i stänkskyddsanordningarna, kan utgöra exempel på fordon där krav på energiabsorberande eller luft/vatten separerande anordning så kallad ”anti-spray” kan vara oförenliga med användning och kan därför sakna dessa anordningar vid kontrollbesiktning.

Problemen under vintern medför även att anordningarna i sig går sönder vilket innebär kostnader för att ständigt ersätta dessa. Nyttan av dessa anordningar för att minska vattendimma ska vägas mot problemet med is och snöklumpar på eller intill vägen samt kostnaderna för reparationer. 

Transportstyrelsen ser gärna att detta kan tillämpas vid besiktning efter att det gjorts tillgängligt i besiktningswebben på Transportstyrelsens hemsida.”


För att informera åkerinäringen om antisprejskydd vill vi på Sveriges Åkeriföretag kunna hänvisa till originaltext på Transportstyrelsens öppna hemsida som alla har tillgång till. Detta har vi även påtalat för Transportstyrelsen.