reduktionsplikt header

VIKTIGT OM REDUKTIONSPLIKT

Publicerad 2018-06-14 / 15:38 av Charlotta.Nilsson i Transportekonomi

Den 1 juli införs reduktionsplikt för inblandning av förnybart drivmedel i fossilt. Det kan få konsekvenser för drivmedelspriset när de som säljer bränsle måste blanda in mer förnybar råvara.

För dig om är åkeriföretagare innebär reduktionsplikten att den diesel du köper från och med 1 juli har minst 19,3 % lägre utsläpp jämfört med om den varit helt fossil. Du behöver alltså inte göra något speciellt när du ska tanka, plikten gäller för den som säljer drivmedel.

Syftet med reduktionsplikten är att få ett långsiktigt styrmedel som sänker utsläppen från trafiken. Det tidigare systemet där biodrivmedel istället subventionerades och därför hade ett artificiellt lägre pris än vanliga fossila drivmedel är problematiskt eftersom Sverige var tvunget att söka undantag från EU:s regler för statsstöd. Med reduktionsplikten får de som producerar biodrivmedel en långsiktighet, eftersom vi redan nu vet att detta kommer att gälla fram till åtminstone år 2030.


PRISFÖRÄNDRINGAR

Just nu finns en oro i branschen för om priset kommer att kraftigt öka under sommaren. Det är många olika faktorer som påverkar drivmedelspriset, och de senaste månaderna har priset nått rekordhöga nivåer.  

Oljepriset har sedan 2017 ökat från mycket låga priser under 2015 och 2016. När det nu stiger, följer drivmedelspriset med. Den svenska kronan är kraftigt försvagad gentemot såväl euron som dollarn. Drivmedel handlas på de europeiska börserna och betalas i dollar. Dessa är faktorer som kraftigt påverkar priserna alldeles oavsett hur den svenska drivmedelspolitiken ser ut. Världsmarknadspriset och kronans växelkurs förklarar varför priserna ökat under våren.

Mitt i detta införs alltså reduktionsplikten. När reduktionsplikten införs, tas skattesubventioner på biodrivmedel bort och de beskattas lika högt som fossila drivmedel. Samtidigt sänks det totala skatteuttaget något, för att kompensera för denna höjning. Tanken är att sänkningen ska jämna ut så att priset inte ökar till följd av borttagen subvention.

Parallellt med att reduktionsplikten införs, så begränsas också råvarorna som får användas till att göra biodrivmedel på. Det har egentligen inget med reduktionsplikten i sig att göra, utan sker i EU som ett led i att säkerställa att biodrivmedel verkligen är hållbara och har lägre livscykelutsläpp av växthusgaser än vad fossila drivmedel har. Från 1 januari 2019 ställs högre krav på råvarornas spårbarhet och hållbarhet vilket innebär att de producerande bolagen får jobba lite hårdare med att hitta hållbara råvaror. 

Till sist så innehåller reduktionsplikten en straffavgift. Den drivmedelsdistributör som inte kan uppfylla kvoten, måste betala en straffavgift. Exakt hur prissättningen kommer att drabba kund återstår att se. I det absolut värsta scenariot, som inte är sannolikt inträffar - det vill säga om inget alls blandas in - skulle straffavgiften vara 1,20 kronor per liter.

 

REDUKTIONSPLIKTENS UTFORMNING

Vi pratar om en reduktionsplikt och inte en kvotplikt. Skillnaden är att i en kvotplikt, blandas t.ex. en deciliter förnybart in i en liter fossilt bränsle. Då handlar det om volym. Med en reduktionsplikt, så ska det förnybara som blandas in leda till en viss minskning av växthusgasutsläpp. Den aktuella reduktionsnivån för 1 juli är 19,3 procent för diesel och 2,6 procent för bensin. Procentsatserna kommer att öka över tid. Från och med 1 juli ska den diesel som säljs i Sverige ha 19,3 procent lägre utsläpp jämfört med om den varit fossil.

Det här spelar roll eftersom att vi kommer att börja tala om förnybara drivmedel på ett annat sätt. Tidigare har vi pratat om ”andel förnybart”, det vill säga volym. Med reduktionsplikten blir det mer relevant att tala om hur stora utsläppsminskningar som har åstadkommits. Förnybara drivmedel producerade på olika råvaror har olika reduktionspotential (se det om PFAD och majs ovan) och därför kan en deciliter HVO gjord på en råvara ha dubbelt så hög reduktionspotential som en deciliter HVO gjord på en annan råvara.

 

VAD BEHÖVER DU TÄNKA PÅ

Åkeriföretag som i avtal försäkrat sig om kompensation för ökade drivmedelskostnader (drivmedelstillägg) lär klara sig bra även om priset stiger.

Sveriges Åkeriföretag ser en oro för åkerier som sitter i ett transportavtal där de inte relativt snabbt kan få kompensation om kostnaderna ökar.

En öppen dialog med uppdragsgivaren nu är bra – ta samtalet och berätta om förändringarna i drivmedelspriserna.

Sveriges Åkeriföretag har med anledning av reduktionspliktens införande gett Statistiska Centralbyrån i uppdrag att fastställa ett extra index för MK1 diesel (serien K92SÅ0900) och för 100% HVO (serien K16SÅ0910) i juli. Målsättningen är att den extra sammanställningen ska fastställas senast 15 juli.

Alla som prenumererar på index får en förfrågan om man vill beställa det extra indexet. Användare som inte har någon prenumeration kan kontakta Sveriges Åkeriföretags branschföreträdare för mer information eller maila programservice@akeri.se.