Viktiga lagar och förordningar vid årsskiftet 2023/2024

Publicerad 2024-01-12 / 15:49 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Vid årsskiftet 2023/2024 ser vi en hel del nya lagar och förordningar som börjar gälla. Vi har listat några av de mest aktuella för åkerinäringen. Det handlar bland annat om skatter, upphandling, försvaret samt miljö och transport.

 

Skatter

Sänkt skatt på bensin och diesel 

Ikraftträdande: 1 januari 2024 

Energiskatten på bensin (miljöklass 1) sänks med 1 krona och 31 öre per liter jämfört med den nivå som skulle ha gällt från 2024 med gällande indexeringsregler. Summan av energi- och koldioxidskatten för sådan bensin blir då 60 öre lägre per liter 2024 än 2023. Summan av energi- och koldioxidskatten på övrig bensin sänks, efter indexomräkningar, så att  skatten blir 60 öre lägre per liter 2024 än 2023. Skatten på alkylatbensin höjs för att inte understiga EU:s minimiskattenivå. Energiskatten på diesel (miljöklass 1) sänks med 341 kronor per kubikmeter jämfört med den nivån som skulle ha gällt från 2024. Energiskatten på diesel i övriga miljöklasser ändras på motsvarande sätt.

Nya krav på betaltjänstleverantörer att lämna uppgifter 

Ikraftträdande: 1 januari 2024 

En ny skyldighet införs för betaltjänstleverantörer att till Skatteverket redovisa uppgifter om vissa gränsöverskridande betalningstransaktioner som de genomför. Skatteverket ska sända uppgifterna vidare till Europeiska kommissionen som i sin tur samlar uppgifterna i ett centralt elektroniskt system, kallat Cesop. Medlemsstaterna får under vissa förutsättningar åtkomst till uppgifterna i Cesop för att bekämpa mervärdesskattebedrägerier. 

Skatteverket kan ta ut dokumentations- respektive rapporteringsavgift av en betaltjänstleverantör som inte fullgör sina skyldigheter. 


Upphandling

En effektivare upphandlingstillsyn

Ikraftträdande: 1 januari 2024 

Konkurrensverket ges, i egenskap av tillsynsmyndighet över den offentliga upphandlingen, bättre förutsättningar att bedriva tillsyn. Konkurrensverket får besluta om upphandlingsskadeavgift som första instans, tidsfristen för att besluta om sådan sanktionsavgift förlängs från ett till två år och avgiftens tak höjs till 20 miljoner kronor. De dokumentationsskyldigheter som framgår av upphandlingslagarna förenas med en tidsfrist. Konkurrensverket får 
dessutom möjlighet att förelägga upphandlande myndigheter och enheter att besluta om riktlinjer för användning av direktupphandling.


Bättre tillgång till information för företag vid offentlig upphandling

Ikraftträdande: 1 januari 2024 

Genom ändringarna införs en skyldighet att i en annons om offentlig upphandling ange bland annat kontraktets eller ramavtalets uppskattade värde samt om det i upphandlingen ställs krav på, anges villkor om eller i övrigt tas hänsyn till miljö, sociala aspekter eller innovation. Det blir även obligatoriskt att i en efterannons ange namn och organisationsnummer avseende den eller de som har lämnat anbud eller ansökt om att lämna anbud i upphandlingen. Syftet med ändringarna är att förbättra möjligheterna till en heltäckande statistik på upphandlingsområdet och att ge leverantörer bättre tillgång till information om upphandlingar. 
 

Stärkt rättsskydd för konsumenter genom ny lag om grupptalan 

Ikraftträdande: 1 januari 2024 
Den nya lagen innebär att godkända organisationer kan väcka talan för en grupp konsumenters räkning mot en näringsidkare som bryter mot det konsumentskyddande regelverket. För att godkännas måste organisationen uppfylla en rad krav, bl.a. får den inte vara vinstdrivande. En grupptalan enligt lagen kan t.ex. handla om att konsumenter som drabbats av 
ekonomisk skada går samman och kräver skadestånd. En grupptalan kan också väckas i syfte att få en näringsidkare att upphöra med ett handlande som inte är tillåtet. Lagen anpassar svensk rätt till direktivet (EU) 2020/1828 om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen. 


Försvaret

Säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga 

Ikraftträdande: 1 oktober 2023 
Ändringarna syftar till att säkerhetsställa Försvarsmaktens behov av säkerhetsprövad värnpliktig personal och att säkerhetsprövningen sker på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Ändringarna innebär att Försvarsmakten ensam ska ansvara för säkerhetsprövningen av värnpliktiga. Det krävs inte längre samtycke för att registerkontroll ska kunna ske avseende totalförsvarspliktiga som skrivs in för grundutbildning med värnplikt och för värnpliktiga som krigsplacerats i Försvarsmaktens verksamhet för säkerhetsprövning i säkerhetsklass 3. Säkerhetsprövning ska ske löpande under den tid som ett beslut om krigsplacering kvarstår. Försvarsmakten ska informera den som säkerhets prövas om att registerkontroll kommer att ske i de fall då krav på samtycke till sådan kontroll har avskaffats.

 

Aktiebolag och ekonomiska föreningar

En möjlighet till digitala bolags- och föreningsstämmor 

Ikraftträdande: 1 januari 2024 
Ändringarna innebär att det blir möjligt för aktiebolag och ekonomiska föreningar, inklusive bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar, att hålla digitala stämmor. Ett bolag eller en förening som vill utnyttja denna möjlighet ska bestämma det i bolagsordningen respektive stadgarna. Vidare innebär ändringarna att det utan krav på stöd i bolagsordningen eller stadgarna ska bli möjligt att hålla digitala stämmor, om extraordinära omständigheter kräver det.Aktiebolag och ekonomiska föreningar.


Miljö och transport

Sänkt reduktionsplikt för bensin och diesel 

Ikraftträdande: 1 januari 2024 
Reduktionspliktens krav på minskade växthusgasutsläpp för bensin och diesel sänks till sex procent för åren 2024–2026. Det föreslås även att reduktionsnivåerna för 2027–2030 ska slopas. Regeringen avser att återkomma till riksdagen om reduktionsnivåer för 2027–2030. Även andra åtgärder som är samhällsekonomiskt effektiva bör övervägas. 

Matavfall ska sorteras ut separat

Ikraftträdande: 1 januari 2024
Från och med första januari 2024 blir det obligatoriskt att sortera ut matavfall från hushåll och verksamheter. Fastighetsägare ansvarar bland annat för att ordna kärl för matavfall. 

Kommunerna får ansvar för förpackningsinsamling

Kommunerna får 2024 ansvar för insamling av förpackningar från hushåll genom fastighetsnära insamling eller lättillgängliga insamlingsplatser. Kommunerna har till 2027 på sig att bygga ut den fastighetsnära insamlingen. Det är upp till varje kommun att bestämma hur man vill hantera insamlingen av förpackningsavfallet mellan 2024 och 2027.

Producentansvar för däck

Ikraftträdande: 1 januari 2024

Den 1 januari 2024 träder en ny förordning om producentansvar för däck i kraft. Däckproducenter måste anlita eller själv tillhandahålla en godkänd producentansvarsorganisation som tar emot och samlar in uttjänta däck. Naturvårdsverket godkänner producentansvarsorganisationer. Dessa ska rapportera uppgifter till Naturvårdsverket varje år senast 31 mars. Första gången rapporteringen ska göras är senast 31 mars 2025 för uppgifter gällande 2024.

Tillfällig skrotningspremie för äldre bilar

Med start 2024 tillför regeringen 250 miljoner kronor per år under perioden 2024–2025 till en ny skrotningspremie. Syftet är att stimulera att äldre bilar med förbränningsmotorer fasas ut. Premien ska gå till dem som skrotar en äldre bil och väljer att köpa eller leasa en elbil i stället.

EU:s direktiv om hållbarhetsredovisning

Den 1 januari 2024 börjar bestämmelserna i EU:s direktiv om hållbarhetsredovisning gälla i så mån att ny lagstiftning ersätter det tidigare direktivet NFRD (Non Financial Reporting Directive), samt Årsredovisningslagens krav på hållbarhetsrapportering.

EU:s nya direktiv för hållbarhetsrapportering, CSRD, (Corporate Sustainability Reporting Directive) börjar 1 januari 2024 gälla för företag räkenskapsåret 2024 som redan hållbarhetsredovisar enligt NFRD (Non Financial Reporting Directive), som ersätts av CSRD. Det handlar om noterade företag och koncerner med mer än 500 anställda.

Härefter följer övriga av lagstiftningen utpekade företag som blir skyldiga att följa CSRD 2027 för räkenskapsåret 2026.

Gränstullsamarbetet med Åland upphör

Ikraftträdande: 1 januari 2024

Klarering av varor och transportmedel till och från Sverige kommer från 1 januari 2024 inte längre att hanteras av åländska tullen, utan av Tullverket.
När Tullverket vid årsskiftet börjar fasa ut TDS och ersätter det med det nya importsystemet kan avtalet i nuvarande form mellan Tullverket och åländska tullen inte längre tillämpas.

Nya regler för drönare

Ikraftträdande: 1 januari 2024

Från 1 januari 2024 får obemannade drönare som både saknar C-klassning och släpps ut på marknaden det datumet eller senare enbart flyga antingen med tillstånd från Transportstyrelsen inom den specifika kategorin eller inom ramen för en modellflygklubb.
Drönare som saknar C-klassning men som redan har släppts ut på marknaden före 1 januari 2024 får flyga som begränsad A1 om de väger mindre än 250 gram eller som A3 om de väger mindre än 25 kilo.

A-traktorer som körs på vintern eller vid vinterväglag måste ha vinterdäck 

Ikraftträdande: den 1 december 2023 
 
Ändringen i trafikförordningen innebär att A-traktorer som körs på vintern eller vid vinterväglag måste ha vinterdäck. Ändringen är en del av arbetet med att öka trafiksäkerheten för A-traktorer. 

Felparkerade fordon ska kunna flyttas i fler fall 

Ikraftträdande: den 1 januari 2024 
Ändringen syftar till att motverka användandet av s.k. fordonsmålvakter. Genom ändringen kan flyttning av felparkerade fordon ske om ägaren har fordonsrelaterade skulder på mer än 5 000 kronor. 

Begreppet fordonsrelaterade skulder innefattar förutom felparkeringsavgifter också trängselskatt, vägtrafikskatt, fordonsskatt och infrastrukturavgifter. Tidigare kunde felparkerade fordon endast flyttas om fordonets ägare hade felparkeringsavgifter på mer än 5 000 kronor. Fordon kommer genom ändringen att kunna flyttas i betydligt större omfattning.

 

Övrigt

Transportstyrelsen 

Transportstyrelsen har information om nya och ändrade regler under följande länk.


Källa: Regeringens informationsmaterial ” Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2023/2024.”