Vi transporterar slam och farligt avfall / gods och tillämpar slam 21. Ersätter den Alltrans eller bör man tillämpa båda bestämmelserna? (Vi kör ej styckegods)

Om bestämmelserna passar för det uppdrag som skall utföras, dvs om du kör gods som omfattas av bestämmelserna i Alltrans2007 (Alltrans) och slam som omfattas av Slam21, går det bra att kombinera Alltrans, i sin helhet eller i vissa delar, med Slam21. Alltrans omfattar inte enbart styckegods. Dock bör man noggrant läsa igenom bestämmelserna, och i förekommande fall stryka paragrafer, för att minska risken för att bestämmelser motsäger eller överlappar varandra. Tänk på att slam ej betraktas som gods och att om man kör både gods och slam att man särskiljer de olika produkterna och kontrakten för respektive produktslag.

Dessutom bör bestämmelserna rangordnas, dvs anges i vilken ordning dessa skall gälla, i huvudavtalet. Se förslag och tips i Avtalshjälpen på Sveriges Åkeriföretags hemsida https://www.akeri.se/sv/avtalshjalpen-att-skriva-avtal

Glöm inte att stämma av med ditt försäkringsbolag. Det finns ingen särskild försäkring enbart för slam. För ett uppdrag som omfattas av Slam 21 är det således rena kontraktuella bestämmelser som gäller och det är därför viktigt att stämma av det särskilda uppdraget med sitt försäkringsbolag och säkerställa att man har en försäkring som matchar åtagandena i uppdraget och det avtalade ansvaret.

Visa alla