Vi måste växla upp och öka farten för gröna transporter

Publicerad 2023-10-19 / 08:34 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

DEBATT. Potentialen för en snabb omställning i åkerinäringen är stor, men är beroende av politiska beslut och att företag, kommuner och regioner köper fossilfria transporttjänster, skriver Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige och Rickard Gegö, VD för Sveriges Åkeriföretag.

Åkerinäringen vill bli fossilfri och gör allt vi kan för att bidra till att Sverige når klimatmålen. Sveriges Åkeriföretags 5 000 medlemsföretag verkar inom näringar som rör allt från bygg- och anläggning, infrastruktur och renhållning till lantbruk, skog och matvaruförsörjning. Alla företag har sina specifika utmaningar och möjligheter, men tekniken för en mycket snabb omställning är redan är här, om rätt förutsättningar kommer på plats. 

Mycket har hänt sedan 2018 då vi tog fram vår första färdplan för fossilfri konkurrenskraft, inom ramen för Fossilfritt Sverige. Utsläppen från tunga lastbilar har minskat med 44 procent mellan 2010 och 2022, trots att trafiken har ökat. Det beror bland annat på att antalet tunga lastbilar som kan köras på biogas har dubblerats sedan 2018 och att många åkeriföretag bara kör på biodiesel (HVO).  Denna framgångssaga beror till stor del på reduktionsplikten som gjort att vi i dag har en inblandning av biodrivmedel på drygt 30 procent i all diesel som säljs på pump. Den olyckliga sänkningen av reduktionsplikten gör att åkeribranschen nu står inför nya utmaningar.

Åkerinäringen är trots detta fast besluten att tillsammans med hela värdekedjan fortsätta resan mot fossilfrihet. Därför lanserar vi nu en uppgraderad färdplan för fossilfri konkurrenskraft. Vi håller fast vid det nationella sektormålet att minska Sveriges utsläpp med 70 procent till 2030. Om målet tas bort skulle det försvåra omställningen för oss ytterligare. Vi lanserar nu även ett nytt branschmål, som innebär att majoriteten av medlemsföretagen ska ha tagit fram egna klimatmål till 2025 tillsammans med en strategi för hur målen ska nås. Detta gör vi för att vi är övertygade om att en livskraftig och långsiktigt hållbar åkerinäring tar ansvar för sin klimatpåverkan. De åkeriföretag som redan nu arbetar aktivt med omställningen och utforskar möjligheterna i ny teknik och nya drivmedel kommer att få stora konkurrensfördelar. Senast 2045 räknar vi med att åkerinäringen är helt fossilfri.

Så hur når vi dit? När vi blickar framåt ser vi att lastbilarna kommer att elektrifieras i snabb takt. Vätgas och elektrobränsle kommer att spela en större roll, som komplement till den växande andelen biogaslastbilar. Stor potential finns i effektivisering, exempelvis kan transporter med importerat gods gå närmare slutdestination med sjöfart och järnväg för att därefter transporteras med fossilfri transport den sista sträckan. Betydligt fler transporter kan utföras med längre och tyngre fordon, vilket innebär mer gods på färre lastbilar vilket minskar förbrukningen av drivmedel. Tysta elektrifierade fordon kan leverera varor i städerna under nätterna i större omfattning, och kommunerna kan upphandla renhållningsfordon som drivs fossilfritt.

Potentialen för en snabb omställning är med andra ord stor, men vi är oförmögna att klara av det på egen hand. Vi är beroende av politiska beslut och att företag, kommuner och regioner köper fossilfria transporttjänster. Ett steg i rätt riktning är att regeringen i nästa års budget höjer anslagen för inköp av ellastbilar och att ökade resurser ges till laddinfrastruktur för den tunga trafiken. Det är också värdefullt att det nu finns möjlighet att söka pengar för depåladdning inom Klimatklivet, så att åkeriföretag kan ladda lastbilarna hemma under natten. Men mycket mer behövs. Här är ett urval av våra förslag till regeringen för en snabbare omställning. 

  • Det krävs en långsiktig energipolitik med en tydlig nationell plan för utbyggnad av produktion, elnät, laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för fossilfri el och fossilfria drivmedel.
  • Återinför den tioåriga skattebefrielsen för biogas omgående. Ge långsiktig skattebefrielse även för andra fossilfria alternativ. 
  • Förenkla ansökningsprocesser för stöd till laddinfrastruktur och fordon och möjliggör stöd även för semipublik/destinationsladdning. 
  • Stärk förutsättningarna för snabbare utrullning av längre och tyngre fordon. 
  • Finansdepartementet bör snarast tillsätta en utredning med uppdraget att i samverkan med vägtrafikens intressenter ta fram förslag till nytt miljödifferentierat system för vägtrafikens avgifter, skatter och tullar.  

Med draghjälp av effektiv klimat- och näringspolitik och framsynta modiga kunder kan åkeribranschen ställa om snabbare än vad de flesta tror är möjligt. Vi har redan påbörjat resan mot ett fossilfritt samhälle. Nu vill och måste vi växla upp och öka farten tillsammans.   

Rickard Gegö, VD, Sveriges Åkeriföretag
Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige 

DEBATT: Vi måste växla upp och öka farten för gröna transporter (di.se)