Vi har inte avtalat om force majeure, vad gäller?

Huvudregeln är att vardera part bär risken för förändrade förhållanden. Om en force majeure-klausul saknas är förutsättningarna att det mycket svårt att göra gällande att ändrade omständigheter (covid-19) ska leda till befrielse från avtalsförpliktelse. Det kan finnas ledning i den s.k. bakgrundsrätten som köplagen, lag om inrikes vägtransport eller liknande. Problemet nu är att om en av parterna skulle få åberopa covid-19 som grund för att ställa in sina förpliktelser skulle avtalsparten istället drabbas negativt och det skulle motverka huvudregeln.

Visa alla