BNP-Indexeringen av skatt

Värna svensk konkurrenskraft. Ta bort BNP-Indexeringen av skatt på bensin och diesel

Publicerad 2021-04-15 / 08:54 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Sveriges Åkeriföretag har svarat på remissen om att pausa BNP-indexeringen på bensin och diesel för 2022. Vi tillstyrker att BNP indexeringen med två procent utöver KPI inte skall genomföras nov 2021 till 31 oktober 2022 men föreslår att ändringen blir permanent också från november 2022 och framåt så att BNP indexeringen med två procent utöver KPI därmed fasas ut.

Reduktionsplikten som införts i Sverige som ett sätt att minska utsläppen av koldioxid från vägtransportfordon innebär en större efterfrågan på fossilfria bränslen och gör bland annat drivmedel till dieselmotorer dyrare. Efter hand som reduktionsplikten ökar så minskar koldioxidutsläppen per liter använt drivmedel men samtidigt blir drivmedlet dyrare eftersom fossilfria drivmedel är en bristvara. Att drivmedelskatter räknas om både med KPI samt med ett schabloniserat BNP-tillägg på två procent är kraftigt kostnadsdrivande och urholkar svensk åkerinärings konkurrenskraft utan att addera någon klimatnytta. Remissförslaget innebär att dieselskatten (koldioxidskatt och energiskatt) i Sverige ändå höjs och blir väsentligt högre än EU mininivå på 330 Euro per 1000 liter. Åkerinäringen i Sverige konkurrerar med åkeriföretag från andra länder som oftast tankar billigare drivmedel med lägre skatt innan de kommer in i Sverige. 

Åtminstone ca 20 procent av trafikarbetet för godstransporter i Sverige bedöms ske med utländska fordon. Drivmedel svarar för upp till cirka 30 procent av kostnaderna för godstransporter på väg. Ett dyrare drivmedel för svenska åkeriföretag är inte konkurrensneutralt gentemot utländska åkerier. Att år efter år höja skatten med KPI plus två procent urholkar svensk industris konkurrenskraft samt konkurrenskraften för godstransporter på väg med svenska transportföretag jämfört med utländska transportföretag. Tvåprocentstillägget bör därför avvecklas permanent, om Sverige vill värna jobben i en svensk åkerinäring. 

Sveriges Åkeriföretag medverkar redan kraftfullt i Sverige men också internationellt genom IRU till åtgärder som stödjer en bra färdplan mot fossilfria godstransporter på väg. Drivmedelsfrågor och minskade koldioxidutsläpp kan inte drivas ensidigt i Sverige utan bör samtidigt drivas internationellt eftersom klimatarbetet bör vara ett internationellt åtagande. 

Cirka 7 procent av Sveriges koldioxidutsläpp kommer från tunga lastbilar medan personbilar svarar för cirka tre gånger mer, cirka 19 procent. En lönsam konkurrenskraftig svensk åkerinäring kan snabbare medverka till en nödvändig omställning med mindre utsläpp av koldioxid. 

En färdplan mot fossilfrihet för godstransporter på väg är nödvändig men inte gratis och bör inte motarbetas av regeringen med höga skatter som försvårar för svensk åkerinäring att värna sin konkurrenskraft vid omställningen till fossilfria transporter. En färdplan mot fossilfrihet innehåller bland annat tyngre lastbilar och fordonskombinationer utan att vägslitaget för den skull ökar, längre lastbilar och fordonskombinationer utan att trafiksäkerheten för den skull blir sämre, skärpt reduktionsplikt, fossilfri diesel, andra alternativa drivmedel, elektrifiering, bättre logistik, kombinerad trafik och mycket mer.

Läs vårt remissvar.