Vägnät för längre fordon öppnar 1 december

Publicerad 2023-11-28 / 12:57 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Den 1 december öppnas ett vägnät på cirka 590 mil upp för längre fordon på upp till 34,5 meter. Vägnätet består av 450 mil väg från Ystad i söder till Haparanda i norr samt 140 mil statliga anslutningsvägar. I detta ingår de kommunala vägar som identifierats i dialogen med de cirka 160 berörda kommunerna. 

Längre fordon stärker den svenska konkurrenskraften genom effektivare godstrafik på väg med både positiva klimateffekter, ökad trafiksäkerhet och lägre transportkostnader. 

Vägarna hittar ni, från december 2023, i ett eget lager i NVDB, Nationell Väg Data Bas.

Fordonskrav
För att ett längre fordon över 25,25 m ska vara godkänt måste de tekniska kraven som är beslutade av Transportstyrelsen vara uppfyllda. Ni hittar kraven i Transportstyrelsens föreskrifter.

Trafikförordningen 
I Trafikförordningen 1998:1276, 4 KAP 17 F § finns regler för fordon upp till 34,5 meters längd. Läs Trafikförordningen.

Fler kombinationer bör tillåtas
I vårt remissvar gällande föreskrifterna om tekniska krav har vi tryckt på ytterligare kompletteringar i trafikförordningen för att fler fordonskombinationer ska tillåtas likt de gör i Finland. Läs remissvaret.

Mer information
Mer information finns samlat hos Trafikverket.