ny vägavgift tunga fordon

Vägavgifter för tunga fordon höjs och miljödifferentieras

Publicerad 2019-06-14 / 13:27 av Charlotta.Nilsson i Lagar och regler

Ny info om betalning.
Vägavgiftsnivåerna kommer att anpassas till nya utsläppskrav från och med den 1 juli 2019. Från 1 juli höjs vägavgifterna för fordon med Euroklass IV eller lägre. För Euroklass V och EEV höjs avgifterna 1 januari 2020. För lastbilar med Euroklass VI sker ingen höjning.

Tidigare differentierades vägavgifterna i tre grupper,

  1. fordon som inte uppfyllde någon EURO-klass,
  2. Fordon som uppfyllde EURO-klass I
  3. Fordon som uppfyllde EURO-klass II eller bättre

Utvecklingen har sprungit ifrån den indelningen i EURO-klasser. Dessutom har inte själva avgifterna höjts sedan 2001. Av den anledningen enades de länder som samarbetar om vägavgiften, eurovinjettsamarbetet, vilka är Danmark, Nederländerna, Luxemburg och Sverige, att ytterligare differentiera vägavgiften beroende på nya EURO-klasser samt att höja avgiften för dem, dock inte för EURO-klass VI.

Sedan tidigare har eurovinjettavgiften även differentierats beroende på hur många axlar fordonet eller fordonskombinationen har, högst 3 axlar, eller 4 axlar eller fler. Ingen förändring sker när det gäller denna differentiering.

Nya differentierade avgifter

bild ny vägavgift tunga fordon

bild ny vägavgift tunga fordon

Uppgifter om nya avgifter hittar ni även i detta dokument från AGES:

Nuvarande avgifter

Dagens avgifter är räknat på helår följande (beloppen i SEK avser 2019):

Icke-Euro med högst 3 axlar = 960 Euro = 9.916 SEK
Icke-Euro med 4 eller fler axlar = 1.550 Euro = 16.011 SEK

EURO I med högst 3 axlar = 850 Euro = 8.780 SEK
EURO I med 4 eller fler axlar = 1.400 Euro = 14.462 SEK

EURO II eller bättre med högst 3 axlar = 750 Euro = 7.747 SEK
EURO II eller bättre med 4 eller fler axlar = 1.250 Euro = 12.912 SEK

Förändring

Som vi ser så blir det ingen höjning för fordon med EURO-klass VI och en endast marginell höjning för fordon med EURO-klass V. Det finns en klass till, nämligen EEV. Dessa fordon jämställs med EURO-klass V.

Övergångsbestämmelse

Det finns en övergångsbestämmelse som får betydelse beroende på när förändringarna i lagen träder ikraft. Om lagen träder i kraft före den 1 januari 2020 gäller för utsläppsklass EURO V från ikraftträdandet och till utgången av 2019 äldre bestämmelser om avgift per år, månad och vecka. Dessa bestämmelser ska för samma period tillämpas också om EEV-fordon. Det är därför som avgifterna för fordon med Euroklass V och EEV-fordon höjs först 1 januari 2020.

Betalning

En avi med tillkommande vägavgift, det vill säga det belopp som skiljer mellan den tidigare och den nya vägavgiften, kommer att skickas ut i början av juli. Det gäller för de fordon som är i trafik före den 1 juli och som har en vägavgiftsperiod som sträcker sig över den 1 juli. Beloppet ska vara bokfört på Transportstyrelsens konto senast den 1 augusti annars får fordonet användningsförbud den 2 augusti. Avgiftsskyldig är den som är ägare den 1 juli då lagen träder i kraft.

Vid påställning från och med den 1 juli och inbetalning innan avin kommit är det viktigt att betala in den nya avgiften, se Skatteverkets webbplats för avgiftstabell.

Frågor och mer information

Eventuella frågor ställs till Skatteverket. Använd gärna frågeformuläret på Skatteverkets webbplats. För mer info:

Transportstyrelsen: Vägavgift för tunga fordon
Skatteverket: Vägavgift för svenska tunga fordon
Riksdagen: Lag (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
Riksdagen: Förordning (1997:1140) om vägavgift för vissa tunga fordon