header_time

Vad händer gällande EU-förslaget om att avskaffa tidsomställningen inom EU?

Publicerad 2018-11-13 / 09:21 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Sammanfattningsvis råder oenighet hos medlemsstaterna där flertalet inte stöder kommissionens förslag om att avskaffa tidsomställningen inom EU. Både ministerrådet och medlemsländerna har begärt mer tid för att gemensamt komma överens om en enhetlig syn på en eventuell avskaffning. 

EU-kommissionen presenterade i september ett förslag om att avskaffa de säsongsbaserade tidsomställningarna inom EU. Förslaget innebär att normaltid i respektive medlemsstat ska gälla senast från 27 oktober 2019. Enligt förslaget ska det nya direktivet vara införlivat senast den 1 april 2019. 

Ett problem är att förslaget öppnar upp för medlemsstaterna att byta ”normaltid”. Efter kommande övergång till sommartid 31 mars 2019 kan medlemsländerna välja att antingen behålla sommartiden som sin nya normaltid eller att göra ett sista byte tillbaka till tidigare normaltid den 27 oktober 2019.

I värsta fall skulle detta kunna innebära ett lapptäcke av tidszoner i hela EU. Hur staterna skulle komma att välja vet vi ingenting om idag. För vår bransch riskerar det att bli kaos med tanke på att färdskrivarna måste ställas om så att den lokala tiden ska överensstämma med det tid som finns i färdskrivarna. Detta görs inte automatiskt, så som det görs i moderna mobiltelefoner, utan det måste till ett manuellt handgrepp för att göra denna omställning. Om exempelvis Danmark väljer att byta ”normaltid” skulle det vid en transport av gods på väg mellan Sverige och Tyskland, innebära att man måste ställa om färdskrivaren när man kör in i Danmark och sedan ställa om den igen när man kör in i Tyskland. Missas detta så riskerar föraren och transportföretaget böter eller andra sanktioner. Kommissionen förutsätter i sitt förslag att medlemsstaterna koordinerar sina val sinsemellan, men det finns inget som säger att man måste komma överens.

Uppgifter säger att medlemsstaterna, via transportministrarna, begärt mer tid för att finna konsensus. Det visade sig att inte tillräckligt många medlemsstater stödde kommissionens förslag eftersom det riskerar att leda till ett lapptäcke av olika klockslag, vilket kan skada den inre marknaden. Portugal, Grekland och UK vill fortsätta med systemet med sommartid, medan Cypern, Nederländerna, Irland, Frankrike inte har beslutat en position ännu. 

Den svenska regeringen har ännu inte tagit ställning till förslaget. Skälet till detta är att förslaget bör analyseras noga bl.a. utifrån en kommande rapport från Statskontoret. Enligt regeringen är det viktigt att det finns en bred parlamentarisk uppslutning för en ståndpunkt om förslaget. Vidare anser regeringen att datum för ett eventuellt ikraftträdande av direktivet bör vara senare än vad kommissionen föreslår för att det ska finnas tid för ett ordnat införlivande av direktivet i svensk rätt och för att medborgare, näringsliv och offentliga organisationer inte ska drabbas av onödiga problem och kostnader vid övergången till den nya ordningen. 

Det österrikiska presidentskapet i ministerrådet anser att det behövs åtminstone 18 månader för att förbereda för ändringarna och arbetar för att medlemsstaterna ska få på sig fram till 2021 att besluta vilket val man gör. Detta innebär att det troligtvis inte kommer att gå att få en överenskommelse mellan kommissionen, Europaparlamentet (som inte ens har hunnit utse en rapportör) och Rådet under den nuvarande kommissionens mandatperiod.