Vad gäller vid lastning och lossning?

I Alltrans p 2.2 ges möjlighet att reglera vad som ska gälla vid lastning och lossning.

Tänk här på att det kan krävas särskilda försäkringar för lyftmomenten som inte ingår i en sedvanlig transportöransvarsförsäkring. Det ska uttryckligen hänvisas till Alltrans och då p 1c. Var också noggrann med att säkerställa att ni uttryckligen åberopat/ hänvisat till Alltrans mellan dig som transportör och uppdragsgivaren för att den ansvarsbegränsning som finns i Alltrans aktiveras i uppdraget. 

Fördelen med Alltrans är att när ni använder och hänvisar till Alltrans i ett uppdrag om sådana övriga tjänster som lastning och lossning räknas som, så är det enligt p 24 ett överenskommet begränsat ansvar om 8,33 SDR/kg. Det är viktigt att ni tydligt hänvisat till detta villkor i ert uppdrag och som uppdragsgivaren blir medveten om. När det gäller försäkringar kopplat till godset som transporteras men också för övriga tjänster såsom i denna fråga lastning och/eller lossning är det alltså viktigt vid åberopande av Alltrans att man medvetandegör uppdragsgivaren om det begränsade ersättningsansvar som gäller för transportören så att uppdragsgivaren vid behov kan teckna en särskild varuförsäkring/objektsförsäkring. Uppdragsgivaren har då inte rätt att vända sig mot er som transportör och kräva skadestånd för den del som ej kompenserats enligt den separata lyftförsäkringen.

Det är också viktigt att reglera vem som ska ansvara i händelse av att någon annan än transportören lastar av godset eller kanske flyttar på det för att komma åt annat gods. 

Var särskilt uppmärksam på att inte utföra lastning och/eller lossning om ni inte fått ett tydligt uppdrag om detta. Det är lätt hänt att man gör det som en tjänst för att snabbt kunna lasta av, men det innebär då att det momentet är helt oförsäkrat och oreglerat vilket i värsta fall kan innebära fullt skadeståndsansvar utan några begränsningar. Säkerställ således att ni på förhand kommit överens om vem som ska ansvara för lastning och/eller lossning, att ni följer den överenskommelsen, att ni hänvisar till Alltrans i uppdraget och att ni har försäkringsskyddet klart för de momenten.

Se även nästkommande två frågor.

Visa alla