Vad betyder hinder i detta sammanhang och varför är det viktigt?

Ofta tar force majeure-klausuler uteslutande sikte på när en part är förhindrad att fullgöra sina avtalsförpliktelser på grund av exempelvis krig eller myndighetsbud.

Vad som är ett hinder är inte enkelt att svara på. Exempelvis kan det vara så att part som upplever extrema svårigheter att prestera kan lösa problemet genom att hyra in annan underleverantör eller dylikt fast till en högre kostnad. Om det är möjligt är ju inte parten förhindrad att prestera, det har bara blivit dyrare och skyldigheten att prestera består.

I vissa klausuler framgår att part kan vara befriad om avtalet har blivit oskäligt betungande för den presterande parten och då är det eventuellt möjligt att ett kraftigt fördyrande av prestationen (hardship) skulle kunna leda till ursäkt. Återigen, vad som står i klausulen är helt avgörande.

Visa alla