Vad är följden av en force majeure-klausul

Även här är hur klausulen har utformats helt avgörande. I vissa fall framgår att part som är förhindrad att prestera på grund av ett force majeure-event inte är skadeståndsskyldig på grund av avtalsbrottet, dvs. att det är ursäktat. Att endast ursäktas från skadeståndsskyldigheten kan alltjämt innebära att motparten har rätt att säga upp avtalet. I vissa klausuler står det istället att underlåtenhet att prestera enligt avtal inte anses vara avtalsbrott om det är ursäktat enligt force majeure-klausulen. Det betyder sannolikt att motparten inte kan säga upp eller häva avtalet.

Beroende på klausulens ordalydelse kan följden av klausulen vara att part som åberopar klausulen överhuvudtaget inte behöver fullgöra sin prestation och i andra fall kan klausulen betyda att bart kan suspendera sin prestation och fullgöra den vid ett senare tillfälle.

Om klausulen också omfattar s.k. hardship är vanligt att om avtalet har blivit oskäligt betungande för en av parterna i följd av omständighet som inte kunde förutses och som har legat utanför parternas kontroll har den parten rätt till omförhandling av avtalet. Viktigt är att kontrollera om denna rättighet i så fall tillkommer båda parter eller bara den ena och vad som ska hända om parterna inte kommer överens vid sin omförhandling.

Visa alla