Vad är den huvudsakliga skillnaden mellan Alltrans2007 och NSAB2015?

Det finns många likheter mellan de båda bestämmelserna men i huvudsak så riktar de sig till uppdragstagaren i olika roller. 

Alltrans är ju i huvudsak bestämmelser att använda för dig i rollen som transportör (inbegripet rollen som fraktförare), dvs när du utöver att vara fraktförare även utför uppdrag som faller utanför lag om inrikes vägtransport, tex lagring eller något av de övriga tjänster som räknas upp i Alltrans p 1 c. Det är olämpligt för en transportör som kör ett sedvanligt transportuppdrag på väg att tillämpa NSAB.

NSAB lämpar sig för de som ingår avtal i rollen som speditör alt förmedlar uppdrag i rollen som speditör och då också oberoende av färdsätt, dvs att man inte på förhand redan bestämt med vilket färdsätt transporten ska utföras. 

De största likheterna mellan de båda villkorspaketen är att de hänvisar tillbaka till Lagen om inrikes vägtransport om man utför en inrikes godstransport väg (se NSAB § 2 samt Alltrans p.1 och 10) för de delar som är tvingande.
Det finns också likheter mellan de båda bestämmelserna vad gäller vad som ska räknas till dröjsmål. Här tar båda bestämmelserna sikte på även den situation att godset inte avhämtats inom avtalad tid.

Speditörens ansvar delas in i ansvar för speditören som avtalsslutande part respektive som förmedlande part.

Alltrans använder begreppet transportör som dels innefattar rollen fraktförare enligt Lag om inrikes vägtransport men också den roll hen ikläder sig vid utförande av lagring eller övriga tjänster.

Det är viktigt att säkerställa att det finns rätt typ av försäkring för det uppdrag man avser att utföra.

Visa alla