Utredningen klar för effektivare kontroller av yrkestrafik på väg 

Publicerad 2021-04-28 / 14:21 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Utredningen förslår att kontroller av yrkestrafiken stannar hos Polismyndigheten men i en särskild organisation. Den föreslår sanktionsväxling för medförande och uppvisande av dokument samt anmälan av trafikansvarig eller andra personer som omfattas av lämplighetsprövning. Den föreslår även en lagändring för att tillåta sållningsprov av narkotika och att inte gå vidare mer trafiksäkerhetskontrollanter. 

Regeringen har idag presenterat sin utredning om effektivare kontroller av yrkestrafik på väg. Utredningen hade som uppdrag att se över hur kontrollverksamheten av yrkestrafik på väg bedrivs och lämna förslag på förbättrande åtgärder, inklusive organisatoriska åtgärder, för att fler ska följa reglerna på området. Även sanktionsväxling, trafiksäkerhetskontrollanter och sållningsprov av narkotika har utretts.  

Yrkestrafiken har ett omfattande regelverk och en omfattande kontrollverksamhet som idag berörs av ett 20-tal myndigheter. Problemet som utredningen ser är att trafikpolisverksamheten har brister i styrning, samordning, uppföljning och att alla regioner inte har någon trafikpolisverksamhet. Det finns även brister i samverkan och utveckling mellan myndigheter.

Utredningen föreslår ingen ny myndighet, men om en ny myndighet bör den bestå av poliser, bilinspektörer och tjänstemän från Transportstyrelsen. En egen myndighet skulle vara lättare att styra och få tydligare fokus på kontrollerna av yrkestrafiken. 
Nackdelarna och anledningen till att ingen ny myndighet föreslås är att den kommer ta tid att organisera och få fart på, bli kostsam och slår hål på det transportövergripande anslaget för kontroller. Det kommer inte heller att underlätta samarbetet med andra myndigheter samt att man riskerar att tappa närheten i arbetet med att hitta övrig brottslighet.

Utredningen föreslår:

  • Utveckla dagens struktur för kontroller av yrkestrafiken i en särskild organisation inom Polismyndigheten. Regeringen måste besluta om vilka resurser som blir tillgängliga samt att de kan ställa tydligare krav för utveckling och kontroll. Det föreslås även att Trafikverket ska få tydligare ansvar för kontrollplatserna runt om i landet. 
  • Fördelarna är att redan etablerad samverkan och samarbeten kan utvecklas, ingen ny aktör behövs, att kostnader och effektivitetsförluster undviks, att kompetensförsörjningen underlättas samt att kontrollerna fortsätter bidra i nära samarbete till övrig brottsbekämpning.  
  • Sanktionsväxling* införs för medförande och uppvisande av dokument och anmälan av trafikansvarig eller andra personer som omfattas av lämplighetsprövning. Sanktionsavgiften föreslås vara 10 000 kr.
  • Ny lag som öppnar upp för sållningsprov för narkotika.
  • Inte gå vidare med trafiksäkerhetskontrollanter.  

Utredningen, ”Kontroller på väg”, skickas nu ut på remiss där vi kommer att ge vår återkoppling och synpunkter. 

Utredningen är en del i regeringens arbetet att stävja osund konkurrens och social dumpning inom transportsektorn för att få ordning och reda på våra vägar. Effektivare kontroller är en förutsättning för en sund marknad där det säkerställs att regelverken följs. 

 

*Sanktionsväxling innebär i det här fallet att den som inte kan visa rätt dokument vid kontroll får en direkt påföljd i form av en sanktionsavgift istället för en straffrättslig påföljd som till exempel böter. Syftet med detta är att det ska bli svårare att undslippa konsekvenser vid brister i dokumentationen.