Utfasningsutredningen måste värna svensk konkurrenskraft

Utfasningsutredningen måste värna svensk konkurrenskraft

Publicerad 2021-09-28 / 18:38 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Sveriges Åkeriföretag har besvarat Miljödepartementets remiss gällande utfasningsutredningen. Vi är positiva till målbilden att fasa ut fossila drivmedel i transportsektorn. Utredningen missar dock flera viktiga aspekter kring hur denna målbild kan realiseras när man så tydligt fokuserar på en nästintill fullständig elektrifiering av fordonsflottan. Vi saknar även en detaljerad konsekvensanalys kring vad detta skulle innebära för de vägtransporter som är svårast att elektrifiera. Elektrifiering är en viktig del för att minska utsläppen från transportsektorn men för många av de tunga transporterna kan fossilfria flytande och gasformiga drivmedel spela en fortsatt viktig roll i omställningen. Vi anser därför att transportsektorns omställning istället bör genomföras på ett teknikneutralt sätt där fordonets utsläpp bedöms utifrån ett helhetsperspektiv och inte utifrån utsläppen av koldioxid ur avgasröret. 

Det är av största vikt att införande av styrmedel som avser att ställa om den lätta personbilsflottan till eldrift genom ökade drivmedelspriser inte slår ut delar av den tunga trafiken som är svår att elektrifiera. Detta gäller också i tidigt skede för trafik som skulle kunna elektrifieras längre fram men där förutsättningar i form av exempelvis laddinfrastruktur i dagsläget inte finns tillgängligt. 

Att inte på något sätt kompensera för de prisökningar som en ökad inblandning av biodrivmedel med stor sannolikhet leder till kommer att innebära stora kostnadsökningar för tung trafik som idag och under en överskådlig tid framöver i inte har några alternativ till att fortsätta med förbränningsmotorer, eftersom andra alternativ inte finns kommersiellt tillgängliga eller att laddinfrastrukturen inte finns på plats. Detta kan även komma att hämma svensk industris konkurrenskraft då dess kostnad för transporter riskerar att öka drastiskt.

I utredningen lyfts ett minskat trafikarbete som en viktig del i att reducera drivmedelsanvändningen. Vi delar givetvis målet att transporter ska effektiviseras så mycket som möjligt men vill också tydliggöra att godstransporter på väg inte kan rationaliseras bort utan är en förutsättning för företagande och handel.
Vi står gärna till Miljödepartementets förfogande även i framtiden i arbetet med regelgivning som berör företagande inom transportsektorn för godstransporter på väg.

Läs hela vårt remissvar här.