Umeå ser godset som ett eget trafikslag

Publicerad 2018-10-25 / 16:28 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

I mitten på augusti antog Umeå kommun ett program som speciellt inriktar sig mot godstrafik. Godstrafikprogrammet tar sikte på tiden fram till 2025 och har identifierat sex olika utmaningar. I samband med uppstarten av programmet har ett Godsnätverk skapats med representanter från transportörerna, Sveriges Åkeriföretag, handeln, fastighetsägarna, Upab, Vakin samt kommunen. Utmaningar, mål och åtgärder har arbetats fram inom nätverket i samband med diskussioner och workshops. I Sverige är det bara Umeå kommun och Göteborg stad som har ett godstrafikprogram som konkretiserar översiktsplanens mål och strategier.

Godsnätverkets första träff efter antagandet fokuserade på upphandling. Umeå kommun började med att presentera planerade åtgärder utifrån godstrafikprogrammet. Kopplat till upphandling diskuterades vikten av att kommunen tydligare lyfter fram transporten av gods när de upphandlar varor och tjänster samt vilka krav de ställer på transporten för att öppna upp för fler att lämna anbud. Vidare diskuterades frågor så som placering av lastplatser i kommunen, att godstransporter tas hänsyn till i detaljplaner samt att kommunen framöver behöver jobba mer strategiskt med planering av infrastruktur med hänsyn till godstransportflöden. 

Umeå kommuns upphandlingsbyrå har som målsättning att träffa branschens aktörer inför större upphandlingar samt att kraven i deras upphandlingen ska möjliggöra att så många som möjligt kan lämna anbud, även om deras huvuduppdrag är att göra affärsmässiga upphandlingar.

Sveriges Åkeriföretag ser mycket positivt på Umeå kommuns arbete. Ju tidigare godsets förutsättningar tas med i planeringen desto bättre för alla parter. Godstrafiknätverk ger intressenter en naturlig plattform för påverkan och delaktighet i utvecklingen av Umeå.