Synpunkter på remissen om Intermodala transporter 

Publicerad 2024-02-02 / 15:42 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Vi har svarat på regeringens remiss av EU-kommissionens förslag om ändring av direktiv 92/106/EEG om intermodala transporter.

Effektivisering av godstransporter på väg, järnväg och sjö bidrar till att minska negativ klimatpåverkan. Trafikslagen väg, järnväg och sjö är i huvudsak inte utbytbara då de kompletterar varande mycket mer än de konkurrerar. Godstransporter på väg är i huvudsak kortväga, medan järnväg och sjö är alternativ för godstransporter på längre sträckor. På längre transportavstånd kan trafikslagens fördelar kombineras i intermodala godstransporter. 

Vi uppskattar kommissionens incitament och ambition att ta upp arbetet med ändring av regelverket för intermodala transporter då det är ett viktigt alternativ vid längre transportavstånd i övergången till grönare mobilitet och på sikt nollutsläppsmobilitet. Vi uppmuntrar EU-lagstiftaren att ta en helhetsyn på hur alla transportsätt i Europa kan sänka sina utsläpp, vare sig det är väg, järnväg, inre vattenvägar eller sjötransport.  

Vi har inget emot att intermodala transporter effektiviseras inklusive stödåtgärder så att kostnaderna kan minska. Men vi anser att varje stödåtgärd som övervägs först ska utvärderas i ett samhällsekonomiskt perspektiv och bara genomföras om det klart kan påvisas att åtgärden är samhällsekonomiskt lönsam.

Det är mycket viktigt att värna principen att ökad attraktivitet för intermodala transporter skall uppnås med sänkta kostnader i intermodal transport och inte genom att påföra nya ökade kostnader för godstrafik på väg. Vi välkomnar även principen som föreslås i remissen att också skatter för vägtrafik kan sänkas för fordon som deltar i intermodal transport.

Det är viktigt att svensk konkurrenskraft värnas och det är mycket viktigt att cabotageregler ska fortsätta att gälla för yrkesmässiga vägtransporter som utgör en del av en kombinerad transport och som uteslutande utförs i Sverige.

Vi anser att det är viktigt med ytterligare analys av samhällsnytta och om förslagets risker och dels om intermodal transport kan minska externa kostnader som utsläpp och trafikstockningar, dels om det finns behov av andra styrmedel inom vägsektorn. Det är också viktigt att identifiera och eliminera potentiella risker med eFTI-plattformar och att övervakning bör ske för att undvika fusk och cybersäkerhetsproblem. 

Förslagen i remissen beräknas leda till en ökning på 5,3 % av utnyttjandet av intermodala transporter jämfört med utgångsscenariot fram till 2030 och 6,6 % fram till 2050. Intermodala transporter kan alltså lämna ett litet men viktigt bidrag i klimatarbetet. Men den helt övervägande andelen godstransporter på väg sker på korta avstånd där intermodala transporter inte är ett realistiskt alternativ. Därför är det stort focus i transportnäringen att effektivisera vägtransporter och att göra vägtransporter klimatsmart. Detta kommer att uppnås med effektivare fordon, nya drivlinor, elektrifiering, fossilfria drivmedel mm. 

Läs vårt remissvar i sin helhet.