elektroniska fraktsedlar

Sveriges Åkeriföretag välkomnar modernare regler om fraktsedlar

Publicerad 2019-05-10 / 08:18 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Regeringen har lämnat över en remiss till Lagrådet med förslag om att regleringen av godstransporter på väg anpassas till elektroniska fraktsedlar. Sveriges Åkeriföretag välkomnar att regeringen äntligen kommit med detta förslag. 

Elektroniska fraktsedlar är något som branschen länge efterfrågat. Att det nu finns ett förslag hos Lagrådet är glädjande.

Åkerinäringens digitaliseringstakt är snabb och fraktsedlarna, som är en central del i våra medlemmars uppdrag, måste följa med i utvecklingen. Vi ser även fram emot att de elektroniska fraktsedlarna kan bidra till effektivare kontroller för att komma åt den osunda konkurrensen.

De nuvarande reglerna är föråldrade och utgår från att en fraktsedel ska upprättas i pappersform. Därför föreslår regeringen en reglering som underlättar för företagen att använda elektroniska fraktsedlar genom att likställa dessa med fraktsedlar i pappersform.

I lagrådsremissen föreslås att regeringen får besluta om när den nya regleringen ska träda i kraft.