Sveriges Åkeriföretag synpunkter på ändrade synkrav för körkort

Publicerad 2023-12-19 / 13:59 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Sveriges Åkeriföretag har lämnat svar på Transportstyrelsens remiss som föreslår ändrade synkrav för körkort. Ändringarna föreslås börja gälla från hösten 2024 och innebär att fler klarar synfältskraven. 

Ändringarna föreslås då Sverige har strängare synkrav än andra europeiska länder med hög trafiksäkerhet. Dessutom såg man att reglerna behöver harmoniseras med körkortsdirektivets minimikrav. De föreslagna synfältskraven innebär att en viss nedsatt ljuskänslighet i synfältet kommer att accepteras – både för lägre och högre behörigheter. 

Fram till att de nya reglerna träder ikraft gäller de gamla synkraven. Därefter behöver man ansöka igen för att bli bedömd efter de nya kraven.

Sveriges Åkeriföretags remissvar

Vår förhoppning är att förslaget kommer medföra harmoniserade och enhetliga synundersökningar, både gällande den grundläggande och den utökade undersökningen. Trots förslaget att en optiker kommer att få genomföra fler synintyg än tidigare är den ansträngda situationen inom den så viktiga ögonsjukvården oroande, inte minste när det gäller de högre behörigheterna. Brist på förare och långa väntetider är en realitet idag.

Vi anser också att det är bra att både det centrala och det perifera synfältets kontrolleras med ett Estermanprogram eller likvärdigt. Förslaget har sagts innebära lägre krav på synfältet vid utredning av eventuella nedsättningar av synfältet. Om förslaget för önskad effekt är det positivt då Sverige i så fall hamnar i nivå med kraven i körkortsdirektivet likt många andra EU-länder. Många som förlorat sina behörigheter kommer att kunna ansöka på nytt. Enligt Transportstyrelsens egen uppskattning är det cirka 1000 personer varje år som får sitt körkort återkallat eller får avslag på sin ansökan om körkortstillstånd på grund av synfältsdefekter. Myndigheter, hälso- och sjukvården samt i vissa fall optiker behöver förbereda sig för att möta ett eventuellt ökat behov.

Mer information