Stort behov av säkra uppställningsplatser

Stort behov av säkra uppställningsplatser

Publicerad 2021-04-22 / 07:58 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Det finns ett stort behov av fler uppställningsplatser med möjlighet till dygnsvila och säkerhet. Behovet är störst i Stockholmsområdet. Detta visar en undersökning gjord av Sveriges Åkeriföretag och Trafikverket.

Tillsammans med Trafikverket genomförde vi i slutet av 2020/början på 2021, en digital enkätundersökning om behovet av rastplatser. Syftet med undersökningen var dels att få koll på var man önskar nya rastplatser med tillhörande service, dels vilken typ av säkerhet förare och åkerier önskar på befintliga rastplatser. Arbetet är en del i pågående arbete med regeringsuppdraget “Säkra uppställningsplatser”.

Målgruppen var främst förare av fordon. Transportledare och åkeriägare var ytterligare en målgrupp som svarade på enkäten. Totalt fick vi in 601 svar där 421 svarande angav behov och synpunkter på nya rastplatser och 180 angav behov och synpunkter på befintliga rastplatser. 468 svarande var chaufförer. Alla svar är kopplade till en specifik geografisk plats.

Behovet av nya rastplatser är störst i storstadslänen Stockholm och Västra Götaland. Av de 421 nya rastplatserna som önskats ligger 30 procent i Stockholm och 13 procent i Västra Götaland.

Behovet av dygnsvila är stort i svaren. På över 83 procent av angivna rastplatser, både nya och befintliga, anges behov av nattvila. Ett antagande är att många av de som svarat kör fjärrtransporter.

Undersökningen visar också ett behov av säkerhetshöjande åtgärder. Kameraövervakning är en åtgärd som inte alltid skapar den säkerhet man är ute efter, men det ger många gånger en upplevd trygghet. Över 40 procent av de svarande ville se kameraövervakning. Det gällde både nya och befintliga rastplatser.

Totalt är det över 70 procent av svaren som innehåller någon form av säkerhetshöjande åtgärd.

För frågor och kontakter som rör undersökningen, kontakta Ingemar Resare.