Starkare efterfrågan men svagare lönsamhet för åkerierna

Publicerad 2018-10-02 / 06:09 av Charlotta.Nilsson i Transportekonomi

2017 visar en generell ökning av efterfrågan på godstransporter på väg samtidigt som lönsamheten för det genomsnittliga åkeriet sjönk. Förarbristen och stigande bränslepriser är två förklaringar till den ökade kostnadsutvecklingen. Det framgår av den senaste nyckeltalsundersökningen som Sveriges Åkeriföretag presenterar.

Årets nyckeltalsundersökning visar att efterfrågan på vägtransporter i Sverige är fortsatt god men att tillväxten mattas. Svensk åkerinäring befinner sig i en avmattande högkonjunktur vilket varit tydligt sedan slutet av 2016. 2017 tycks indikera att konjunkturtoppen, för både transportarbete och vinstmarginal, låg någonstans 2015 - 2016. 

Den marginellt försvagade lönsamheten, som fortfarande ligger över det historiska genomsnittet, som ses hos åkerierna förklaras dels av att kostnadsutvecklingen under 2017 präglats av förarbrist i kombination med stigande bränslepriser. Detta tillsammans med en måttlig fraktvolymstillväxt gjorde att åkerierna haft det svårare att kompensera sig via fraktpriserna.

Branschen är mångfacetterad med dess olika näringsgrenar. Miljötransportörerna är den gren som fortsätter sticka ut i positiv bemärkelse och växer snabbare än underliggande marknad. Utsikterna för 2018 visar här en strukturell tillväxt. Skogstransportörer och blandade verksamheter vände negativa marginaltrender under 2017 även om det är från låga nivåer. 

Framöver ses utmaningar inom främst bygg/anläggning och fjärr. Detta på grund av den nedåtgående bostadskonjunkturen på byggsidan och den strukturellt ökande konkurrensen på fjärrsidan, även om efterfrågan på fjärrtransporter fortsättningsvis ser ut att vara stark.

Det positiva är att det generellt inte ses några tecken på överinvesteringar hos medlemsföretagen vilket ökar möjligheten att delvis kompensera för kommande kostnadsökningar. Detta även om behovet att investera kvarstår.
  
Marknadsinformation och ekonomiska och finansiella analyser är viktiga verktyg i näringslivets marknadsmiljö. Fakta om branschen, dess trender och sitt eget företag är en förutsättning för bra affärer och ett framgångsrikt företagande. Nyckeltalsundersökningen är en del i denna kunskap och ett viktigt bidrag från Sveriges Åkeriföretag.