Sök stöd för LNG/LBG-fordon

Sök stöd för LNG/LBG-fordon

Publicerad 2020-09-23 / 08:32 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Sök stöd för inköp av tunga fordon med LBG-drift genom Drive LBG. Senast 30 september behövs din intresseanmälan. 

Under våren 2018 beslutade regeringen att 200 miljoner kronor skulle avsättas för att upprätta ett innovationskluster för flytande biogas och även ge stöd till olika demonstrationsinsatser där inköp av fordon (lastbilar och bussar) ingår. Energimyndigheten fick uppdraget av regeringen och i december 2018 beviljades Energigas Sverige stöd att under tre år vara värd för Innovationskluster för flytande biogas, Drive LBG.

Av de avsatta medlen är cirka 45 miljoner kronor planerade att användas för att stödja inköp av tunga fordon (lastbilar och bussar) med LBG-drift. Med LBG-drift menas här att fordonet är utformat så att huvudsakligt drivmedel är flytande metan. Investeringsstödet får uppgå till högst 40% av merkostnaden av inköpspriset för fordonet jämfört med motsvarande fordon utan LBG-drift. 

Åkerier och andra företag som vill ta del av stödet kan skicka in en intresseanmälan, se blankett på www.drivelbg.se. Inkomna intresseanmälningar kommer hanteras konfidentiellt av Drive LBG och ingå i en samlad ansökan till Energimyndigheten. I ansökan till Energimyndigheten och i vidare hantering kommer den sökandes organisationsnummer och namn framgå. Även totala kostnader för inköp av fordon samt sökta medel kommer framgå. 

I den samlade ansökan kommer stor vikt att läggas på de villkor och mål som Energimyndigheten satt upp, bland annat ska stödet geografiskt och tekniskt komplettera redan befintliga och planerade LBG-satsningar i Sverige. Även helt nya satsningar, geografiskt och/eller tekniskt, kan betraktas som komplettering om det till exempel fyller luckor i LBG-infrastruktur. Drive LBG förbehåller sig därför rätten att vid behov prioritera bland inkomna intresseanmälningar för att möta satta villkor och mål. Principen ”först till kvarn” gäller därför inte inkomna intresseanmälningar.

Sista datum att skicka in intresseanmälan via e-post är 2020-09-30 för att komma med i den samlade ansökan. Om vanlig post används skall intresseanmälan kommit till Energigas Sverige senast samma datum. Inkomna intresseanmälningar efter detta tas med i nästa ansökningsomgång.

Den samlade ansökan planeras skickas in till Energimyndigheten i mitten av oktober, och ett beslut väntas i mitten eller slutet av november.

Efter beslut från Energimyndigheten kommer ett avtal om stöd samt klustermedverkan (medlemskap) att tecknas mellan den indirekta stödmottagaren och Drive LBG via värdorganisationen Energigas Sverige. Energigas Sverige betalar ut stödet efter det att kopia på faktura (total kostnad) inkommit. Mer information om detta finns på blanketten för intresseanmälan. 

Det går bra att samtidigt ansöka om stöd från till exempel Klimat Klivet och Drive LBG för samma fordon, men om båda stöden beviljas får sedan bara ett av stöden tas ut.

Läs mer och ladda ner blankett på www.drivelbg.se.