Säkerställ statligt stöd för biogasdrivna lastbilar i Klimatpremien

Publicerad 2023-12-19 / 07:00 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

I vårt remissvar kring nytt statligt stöd vid köp av vissa miljöfordon ser vi med oro på förslaget att biogasdrivna lastbilar inte kommer klassificeras som miljölastbilar inom ramen för Klimatpremien. I en tid där övergången till hållbara transporter är av yttersta vikt, är det nödvändigt med funktionella ansökningsprocesser för att möta klimatmål och främja flera hållbara transportalternativ inom åkerinäringen.

Biogasdrivna lastbilar har av flera skäl en fortsatt viktig roll att spela i omställningen av tunga fordon och för möjligheten att nå uppsatta klimatmål. Andelen nyregistrerade gasfordon har ökat de senaste åren och Klimatpremien har varit en viktig del i denna utveckling tillsammans med skattebefrielsen för biogas och utbyggnationen av tankinfrastruktur för flytande biogas.

Enligt ett nytt förslag om ändringar i förordningen om statligt stöd till vissa miljöfordon anges att stöd inte längre kan ges till lastbilar som drivs av fordonsgas inom Klimatpremien. Detta med hänvisning till den allmänna grundundantagsförordningen (GBER). Men stöd till biogasdrivna lastbilar kan fortfarande ges om kraven i den så kallade de minimis-förordningen är uppfyllda. Förra vecka kom de nya de minimisreglerna som börjar gälla vid årsskiftet. Där nuvarande begränsning, att de minimis-stöd inte får ges för inköp av fordon till företag som utför godstransporter på väg för annans räkning, är helt borttagen.

Om möjligheten att söka stöd för biogaslastbilar via Klimatpremien försvinner ser vi en stor risk att åkeriernas satsningar på biogaslastbilar kan komma att minska då stödet för dessa fordon i stället föreslås att flytta till Klimatklivet. Tyvärr är Klimatklivets nuvarande utformning för ansökan om stöd ingen bra lösning utifrån ett åkeriperspektiv. Detta eftersom ansökningsförfarandet är betydligt mer administrativt betungande, osäkert och tidskrävande. Om det inte blir möjligt att fortsätta söka stöd för biogasdrivna lastbilar inom Klimatpremien krävs ett förenklat ansökningsförfarande inom Klimatklivet. 

Vi välkomnar att stöd nu även föreslås ges för introduktion av eldrivna lätta lastbilar.

I vårt remissvar om nytt statligt stöd vid köp av nya lätta ellastbilar och andra ändringarna i förordningen om statligt stöd till vissa miljöfordon anser vi att:

  • Alla möjligheter att behålla stöd till gasdrivna lastbilar inom Klimatpremien bör beaktas
  • Tunga lastbilar som är avsedda att drivas med fordonsgas bör omfattas i definitionen miljölastbil
  • Om stödet flyttas till Klimatkivet behövs ett förenklat och mer flexibelt förförande
  • Stödets tak på högst 20 % av inköpskostnaden bör höjas för att inte begränsa storleken på stödet för mindre åkeriföretag
  • Fortsätt arbeta för att återinföra skattebefrielsen för biogas
  • Det krävs tydliggörande kring hur ansökan för lätta lastbilar ska gå till, exempelvis vad som avses med priset på en lätt lastbil och hur referensfordon ska bestämmas

Läs hela vårt remissvar här. 

För att Sverige ska klara omställningen av transportsektorn och leva upp till både nationella och EU:s klimatmål behövs en satsning på en bred palett av drivmedel och fordon där både biogas och el spelar en central roll.