Rundabordssamtal för att bekämpa narkotikasmugglingen i svenska hamnar 

Publicerad 2024-03-21 / 07:49 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Justitieminister Gunnar Strömmer, Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson och statssekreterare Carolina Lindholm kallade till ett rundabordssamtal om hur säkerheten i och kring hamnarna kan stärkas för att motverka och bekämpa narkotikasmuggling. På mötet deltog myndigheter, enskilda aktörer, branschorganisationer samt företrädare för länsstyrelser och kommuner. Sveriges Åkeriföretag gjorde inspel kring kontroller och säkerhet för godstransporter på väg.  

Det var ett mycket konstruktivt möte som mynnade ut i att myndighetssamverkan och kontroller ska bli tydligare och fler. Från åkerinäringens sida lyftes också att även utgående stöldgods behöver stävjas då det sannolikt utförs av kriminella nätverk som även smugglar in narkotika. 

Regeringen har nyligen presenterat Sveriges första nationella strategi mot organiserad brottslighet. Ett av fem mål i strategin är att slå sönder den kriminella ekonomin. Att motverka och bekämpa den narkotikarelaterade brottsligheten är viktig del i detta. 
 
Narkotikahandel är en av den organiserade brottslighetens huvudsakliga inkomstkällor och uppskattas utgöra cirka en femtedel av den globala brottslighetens intäkter. Narkotikabrottsligheten är även en inkörsport för unga i kriminalitet och en orsak till våldsamma konflikter, korruption och infiltration. 

Gränsöverskridande godstransporter till och från Sverige sker i stor utsträckning med sjöfart. Stora mängder av narkotika smugglas i containerflödet till hamnar både i EU och i Sverige. Sverige fungerar också som ett transitland för narkotika, det vill säga delar av den narkotika som förs in i landet är avsedd för andra länder. Detta innebär att de svenska hamnarna är en central plats för att hindra införsel och utförsel av illegal narkotika.  
 
Syftet med rundabordssamtalet var att ge regeringen en bättre bild av de utmaningar som finns kopplat till brottslighet i svenska hamnar, identifiera vilka åtgärder som kan behöva vidtas och vad respektive aktör kan göra för att öka säkerheten i svenska hamnar och minska narkotikasmugglingen.   

Justitieminister Gunnar Strömmer, Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson och Peter Svensson, Infrastruktur och teknik från Sveriges Åkeriföretag.
Call-to-action Medlemskap

Bli medlem idag!

Ett värdefullt medlemskap för dig som driver ett åkeriföretag. Som medlem hos oss får du bland annat tillgång till våra nätverk, branschkunskap, nyheter, våra juristers branschspecifika kunskap och många förmåner från våra samarbetspartners.

Om medlemskapet