Remiss om genomförandet av mobilitetspaketet

Remiss om genomförandet av mobilitetspaketet

Publicerad 2021-09-14 / 09:40 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Regeringskansliet har skickat ut en remiss om genomförande av det i EU, antagna mobilitetspaketet. Förslagen som remitteras innefattar bland annat regler kring kombinerade transporter, användandet av utländska fordon och sociala villkor. Remissvaren ska vara inlämnade senast 29 oktober 2021.

I skrivelsen med förslag föreslås hur rättsakterna i mobilitetspaketet ska genomföras och kompletteras nationellt. Med mobilitetspaketet menas i denna skrivning de ändringar i EU:s trafiktillstånds- och godsförordningar och EU:s förordningar om kör- och vilotider och färdskrivare som antogs den 15 juli 2020 samt ett direktiv med särskilda regler för utstationering av förare i vägtransportsektorn och om kontroll av vägarbetstidsdirektivet som antogs vid samma tillfälle. 

Förslagen gäller bland annat förutsättningarna för att bedriva yrkesmässig trafik i Sverige. 

  • Kraven på utövare av yrkesmässig trafik kompletteras och skärps, bland annat genom nya villkor för att få använda utlandsregistrerade fordon 
  • Fler uppgifter ska registreras i vägtrafikregistret 
  • Utlandsetablerade transportföretag ska kunna påföras en sanktionsavgift vid överträdelser av den karensperiod på fyra dagar som efter en ändring av EU:s godsförordning gäller vid cabotagetransporter 
  • Cabotagereglerna ska gälla även vid en vägtransport som är en del av en kombinerad transport

Förslagen gäller även bestämmelser om kontroller av kör- och vilotider, färdskrivare och vägarbetstid. 

  • En sanktionsavgift ska påföras om det nya kravet i EU:s färdskrivarförordning att registrera gränspassager inte följs 
  • Transportstyrelsen ska kontrollera att transportföretag följer kraven i EU:s kör- och vilotidsförordning att betala för förarens logi i samband med en normal veckovila och att organisera arbetet så att föraren regelbundet kan återvända hem. 
  • Polismyndigheten ska kontrollera om en förare överskridit den maximala sammanlagda arbetstiden per vecka och rapportera misstänkta överträdelser till Transportstyrelsen.

Särskilda bestämmelser om utstationering av förare inom vägtransportsektorn föreslås. Förslagen utgår från att utstationeringsdirektivet är tillämpligt på förare som utför vägtransporter. 

  • En arbetsgivare ska lämna in en utstationeringsdeklaration till Arbetsmiljöverket innan en utstationering i Sverige åt ett utlandsetablerat transportföretag påbörjas. Om transportföretaget vid en vägkontroll inte kan visa upp en kopia av deklarationen ska företaget påföras en sanktionsavgift. Om det är fråga om en inrikestransport ska ett förskott för avgiften beslutas och fordonet ska hindras från fortsatt färd om förskottet inte betalas.
  • Beställare av en transport ska kunna hållas straff- 2 rättsligt ansvarig om en utstationeringsdeklaration inte har lämnats in. 
  • En undersökningsplikt införs för den som beställer en inrikestransport direkt av ett transportföretag. 

Ändringarna föreslås träda i kraft den 2 och 21 februari 2022.

Läs skrivelsen här.