Regeringen ansöker om fortsatt skattebefrielse för flytande biodrivmedel

Publicerad 2022-02-15 / 14:02 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Regeringen avser inom kort att lämna in en ansökan till EU-kommissionen om fortsatt statsstödsgodkännande för att skattebefria höginblandade flytande biodrivmedel i 10 år. Sverige nuvarande statsstödsgodkännande för skattebefrielse av höginblandade flytande biodrivmedel löper ut den 31 december 2022.

Bland de höginblandade flytande biodrivmedlen finns exempelvis etanolbränslet E85 och RME, som tillverkas av raps. Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Användning och produktion av hållbara biodrivmedel bidrar till att uppfylla Sveriges energi- och klimatpolitiska mål och regeringens utgångspunkt är därför att nuvarande skattebefrielse bör förlängas.

- Fortsatt skattebefrielse för höginblandade flytande biodrivmedel är avgörande för att nå Sveriges högt uppsatta klimatmål för transportsektorn och vi välkomnar regeringens ansökan. Samtidigt vill vi påminna beslutfattare om att svensk åkerinäring konkurrerar på en europeisk marknad vilket gör att ökade transportkostnader i Sverige kan påverka svensk åkerinärings och industrins konkurrenskraft. Det är av största vikt att svenska åkeriföretag konkurrerar på samma villkor som åkeriföretag i andra länder, säger Rickard Gegö, vd.

- Sveriges regering måste nu jobba mot EU för att möjliggöra skattebefrielse av biodrivmedel även inom plikten för att bromsa kostnadsökningen på drivmedel i Sverige, avslutar Rickard Gegö.

För att säkerställa att höginblandade biodrivmedel inte står helt utan någon form av stöd efter den 1 januari 2023 remitterades ett förslag om att införliva de höginblandade biodrivmedlen i reduktionsplikten. Sveriges Åkeriföretag är en av remissinstanserna.