Rädda den svenska skattebefrielsen för biogas

Publicerad 2023-02-23 / 08:43 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Tillsammans med Scania Sverige och Volvo Lastvagnar Sverige har vi skickat in en uppmaning till fyra av våra ministrar gällande den svenska skattebefrielsen på biogas som nu är hotad. Mottagare var Energi- och näringsminister – Ebba Busch,  Finansminister – Elisabeth Svantesson, Infrastruktur- och bostadsminister – Andreas Carlson samt Klimat- och miljöminister – Romina Pourmokhtari.

Biogasens skattebefrielse är nu hotad efter en dom i tribunalen från den 21 december 2022 där EU:s godkännande av den svenska skattebefrielsen för biogas förklarades ogiltig. Efter domslutet finns det en tidsfrist på två månader för EU-kommissionen eller Sverige att överklaga beslutet och begära att verkställigheten skjuts upp innan domen vinner laga kraft. Om domen verkställs så kommer Sveriges skattebefrielse att ogiltigförklaras i början av mars.

Vi vill uppmana er politiker att Sverige behöver överklaga domen och begära att verkställigheten skjuts upp. Detta för att skapa tid för regeringen, i samarbete med branschen, att omgående identifiera och vidta åtgärder för att stärka biogasens konkurrenskraft.

Att behålla den svenska skattebefrielsen för biogas är av största vikt, inte minst för transportsektorns omställning till fossilfrihet och för att nå Sveriges nationella klimatmål om att utsläppen från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast 2030 jämfört med 2010.

Konsekvenser för åkerinäringen
Långsiktiga spelregler är viktigt för svensk åkerinäring. Att den svenska skattebefrielsen för biogas nu är hotad skapar en stor osäkerhet på den svenska biogasmarknaden. Risken finns att det får betydande påverkan på åkerinäringen, inte minst för de åkerier som redan idag har biogasdrivna fordon i sin flotta eller de som är på väg att investera i denna typ av fordon. Hur marknaden för biogas som drivmedel kommer att påverkas i detalj är idag för tidigt att säga men att biogaspriset kommer öka om denna dom verkställs är en kraftigt negativ påföljd.

Ett ökat pris på biogas påverkar både ingångna och framtida avtal då transportkostnaden ökar för stora delar av näringslivet, vilket även bidrar negativt till inflationen. Det kommer även innebära att färre åkeriföretag vågar investera i dessa typer av fordon vilket kommer bromsa transportsektorns omställning till fossilfrihet.