Pandemins påverkan på åkerinäringen

Publicerad 2021-03-31 / 09:35 av Charlotta.Nilsson i

Sveriges Åkeriföretag följer regelbundet upp coronaläget i branschen genom frågor till våra medlemsföretag. I veckans svar ser vi en tendens till en återgång till normala volymer samtidigt som det är fler som är sjukskrivna. Familjekarantän och vård av barn nämns som utmaningar bland flera svaranden. Som en konsekvens av pandemitider märks fortfarande en oro och osäkerhet inför framtiden.

Det är fler som uppger att läget är oförändrat vid denna mätning jämfört med förra. Nästan 74 procent uppger att läget är oförändrat jämfört med knappt 70 procent i februari 2021 och så få som 66 procent i slutet av december 2020. Det är en stabilisering över tid. Däremot är det en större andel företag som har personal som antingen är sjukskrivna eller befinner sig i karantän nu jämfört med i februari, cirka 18 procent jämfört med 15 procent.

Det är i Stockholmsområdet de största konsekvenserna av pandemin visar sig. Nästan 48 procent av företagen där har mindre att göra än normalt. Det är också i Stockholm som företagen tror sig behöva säga upp personal i större omfattning än i övriga landet. Av storstadslänen är det Skåne som visar minst negativ påverkan. Det är till och med så att är 13 procent av de skånska åkeriföretagen som uppger att de har mer att göra än normalt.

Närdistribution, fjärrdistribution samt skogstransporter och bygg-anläggningstransporter
Företagen som verkar inom närdistribution rapporterar att de har mer att göra än förra mätningen. Nu har närmare 15 procent mer att göra än normalt vilket är en viss förbättring jämfört med förra mätningen. Men det är också större andel företag som har personal som antingen är sjukskrivna eller sitter i karantän. Andelen företag som uppger att läget försämrats också minskat sedan förra mätningen. Det är 23 procent jämfört med cirka 30 procent i februari 2021.

Bland företagen som verkar inom fjärrdistribution upplever fler att de har mer att göra än normalt i förhållande till övriga företag i branschen. Drygt 95 procent av företagen som arbetar med fjärrtransporter har tidigare svarat på enkäten. Av dessa uppger nu drygt 11 procent att det har blivit bättre jämfört med förra mätningen. det är även en något mindre andel företag som upplever en försämring jämfört med föregående mätning.

Transporterna för skogsindustrin är det segment bland godstransporterna som än så länge verkar vara minst påverkat. Hela 88 procent uppger att de har en oförändrad efterfrågan på transporter. I jämförelse med senaste mätningen, vecka 6 2021, är ingen som upplever en förbättring. Å andra sidan är det en något mindre andel företag som nu upplever en försämring nu jämfört med förra mätningen. Det verkar vara normaliserat.

Det till antal största segmentet, bygg- och anläggningstransporter uppvisar ungefär samma mönster som total population. Dock kan skönjas en något vikande framtidsutsikt för branschen. Cirka 20 procent av företagen uppger att de upplever en försämring jämfört med knappt 18 procent av total population för 7 veckor sedan.

Ökad andel sjukskrivningar märks i frisvaren
Flera svaranden har nämnt utmaningar med ökad sjukskrivning på grund av familjekarantän och ökad andel vård av barn. att inte veta om det kommer finnas tillräckligt med personal för planerade körningar skapar en oro.