Påminnelseavgift och förseningsersättning

Påminnelseavgift och förseningsersättning

Publicerad 2023-03-13 / 13:43 av Charlotta.Nilsson i Juridik

Har du eller ditt åkeri blivit uppmanat att betala en påminnelseavgift eller en förseningsersättning? Det kan då vara bra att känna till vad skillnaden är på dessa och om du eller ditt företag har en skyldighet att betala.

Påminnelseavgift

Om en faktura inte betalas i tid har den som ställt ut fakturan (borgenären) i vissa fall rätt att ta ut en ersättning från den som är betalningsskyldig (gäldenären). Denna ersättning kallas för påminnelseavgift och den ska täcka borgenärens kostnader för att exempelvis skicka en påminnelse om att fakturan ska betalas. Påminnelseavgiften får som högst uppgå till 60 kronor. Gäldenären är bara skyldig att betala för en skriftlig betalningspåminnelse om detta har avtalats senast i samband med att skulden uppkom.
Det är inte tillåtet att ha med ett avtalsvillkor som innebär att påminnelseavgift ska betalas med mer än 60 kr. I undantagsfall får gäldenären ta ut mer än 60 kr i ersättning för påminnelseavgift, men då krävs det att det finns särskilda skäl.

Förseningsersättning

Det finns en annan ersättning som kallas för förseningsersättning, och denna uppgår till 450 kr. Förseningsersättning får tas ut först när dröjsmålsränta får tas ut enligt räntelagen, vilket är trettio dagar efter det att borgenären har framställt krav på att fordringen betalas. Fordringen ska avse köp av en vara eller tjänst. 
Förseningsersättning får enbart tas ut på fordringar mellan näringsidkare och när en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har en fordran på en myndighet eller ett annat offentligt organ. Förseningsersättning får alltså inte tas ut av en konsument. Till skillnad från påminnelseavgift får förseningsersättning tas ut även om det inte har avtalats mellan parterna.
Avtalsvillkor som innebär att borgenären inte har rätt att ta ut en förseningsavgift är ogiltigt, om det inte finns särskilda skäl att tillåta ett sådant villkor. 

Läs mer