På vilka punkter avviker Alltrans2007 från lag om inrikes vägtransport när det gäller ansvar för transportören?

Några viktiga begränsningar i Alltrans2007 (Alltrans) som kan lyftas är:

P 11.1 sista stycket där det framgår att annan skada utöver förlust, minskning eller skada på godset ersätts inte (såsom stilleståndskostnader, förlorad handelsvinst eller liknande indirekt förlust).

P 11.3 Transportören svarar inte för skador på annan egendom tillhörande avsändaren, mottagaren, deras ställföreträdare eller annan, utöver vad som följer av Trafikskadelagen eller produktansvarslagen, såvitt inte transportören vållat skadan genom uppsåt eller grov oaktsamhet.

P 21 Transportören har ett begränsat ansvar som lagerhållare, innebärande en hänvisning till p 27 i Alltrans där det fastställs en begränsning om 8,33 sdr per kilo av det felande eller skadade godsets bruttovikt, med en yttersta begränsning om 50 000 SDR per uppdragsgivare, max 500 000 SDR för skador som inträffat vid ett och samma tillfälle.

P 23 är också viktig att framhålla som beskriver vilka tillfällen transportören vid ett lagringsuppdrag, inte ansvarar för skada, förlust eller kostnad som orsakats av de i a-g uppräknade tillfällena utöver huvudregeln i första stycket om icke ansvar för indirekt skada eller för särskilt värdefulla föremål.

P 24 handlar om ansvaret för transportören vid utförande av de övriga tjänster som framgår i p 1 c). Ansvaret omfattar endast direkta skador och med den beloppsbegränsning som framkommer i p 27.

Visa alla