Oro för minskning av utbildningsplatser

Publicerad 2023-08-24 / 13:41 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Behovet av lastbilschaufförer minskar i spåren av lågkonjunkturen, men från extremt höga nivåer. Bristen på kompetens är fortfarande stor, och nu växer oron i branschen att skolans beslutsfattare ska skära i transportutbildningen – på felaktiga grunder. 

Efter pandemin har trycket på transportbranschen varit extremt, med stor lastbilsförarbrist som följd. När TYA släpper sin årliga rapport Trendindikatorn Åkeri 2023 har kompetensbehovet minskat något, men det betyder inte att bristen på förare är över. I årets rapport från TYA säger 33 procent av företagen att de behöver nyanställa, jämfört med 41 procent 2022. I antal handlar det om 2 648 lastbilschaufförer de kommande sex månaderna och 5 044 på helåret.

Åtgärder krävs på flera plan
Sveriges Åkeriföretag har jobbat aktivt med kompetensförsörjningsfrågan i många år vilken även är en prioriterad fråga i organisationen. För att nå framgång krävs insatser på flera plan.

 • Öka branschens attraktivitet för att få fler som söker sig till branschen, både till gymnasieskolans Transport- och Fordonsutbildning samt vuxenutbildningarna, Yrkesvux och Arbetsmarknadsutbildningen. 
 • Utbildningsplatserna måste öka och svara upp mot efterfrågan. Branschen ser gymnasieutbildningarna som den viktigaste rekryteringsbasen.
 • Anslagen till Yrkesvux måste vara kontinuerliga och jämnt fördelade mellan åren så att utbildningsaktörerna kan ha en långsiktig planering att utbilda förare till branschen. Arbetsmarknadsutbildningarna måste genomförs kontinuerligt utan avbrott.
 • Rätt kvalitet och innehåll på utbildningarna, oavsett utbildningsform krävs för att alla elever ska vara anställningsbara efter utbildningen. 

Så jobbar Sveriges Åkeriföretag med kompetensfrågan:

 • Vi står bakom realityserien Svenska Truckers, vars syfte är att synliggöra åkerinäringen och föraryrket samt öka branschens- och yrkets attraktivitet.  
 • Vi driver hållbarhetscertifieringen Fair Transport för att stärka våra medlemsföretag i sin roll som arbetsgivare och för att öka sin attraktivitet inför nyanställningar. 
 • Vi sitter med i regionala utbildningsråd för att öka kvaliteten på utbildningen med målet att få så anställningsbara förare som möjligt.
 • Träffar kommunpolitiker för att få till fler utbildningsplatser.
 • Vi samarbetar med andra organisationer inom transportbranschen för att vi ska nå breda överenskommelser och inspel till politiken och beslutsfattare. 
 • Vi har goda regionala kontakter både inom utbildningsväsendet och våra beställare för att kunna möta lokala och regionala företags behov av kompetens.
 • Vi uppmuntrar utbildare och elever regionalt genom olika aktiviteter som exempelvis stipendier.    

Tips till dig som behöver anställa:

 • Engagera er inom utbildningarnas APL, arbetsplatsförlagt lärande (praktik). Detta för att knyta eleverna till er redan innan examen. 
 • Engagera er i skolornas programråd. Det gör att du tidigt knyter kontakt med kommande medarbetare samtidigt som du får chansen att påverka utbildningens upplägg och innehåll. Ställ krav och var beredd på att hjälpa till!
 • Din roll som arbetsgivare är otroligt viktig. En bra arbetsplats har låg personalomsättning och nöjda medarbetare. Att ges möjlighet att kombinera föraryrket med ett familjeliv blir allt viktigare samtidigt som företagen kan utvecklas och förutsättningar för att bli mer lönsamma ökar