Omställning till fossilfrihet

Omställning till fossilfrihet

Publicerad 2022-10-13 / 13:37 av Charlotta.Nilsson i Hållbara transporter

DITT MEDLEMSKAP. Sveriges Åkeriföretag arbetar på flera sätt med att stötta medlemmar i arbetet med att minska sina utsläpp. Vi arbetar proaktivt för att de politiska målen och styrmedlen ska uppnå så hög klimatnytta som möjligt och samtidigt bidra till att stärka svensk åkerinärings konkurrenskraft. 

Sverige har sedan den 1 januari 2018 en klimatlag, som förpliktar att samhället når netto noll utsläpp år 2045. För inrikes transporter finns ett särskilt mål om 70% lägre utsläpp år 2030 jämfört med år 2010.

Sveriges Åkeriföretag bedömer att ett åkeriföretag kommer att behöva arbeta aktivt med att minska sina utsläpp för att stärka sin konkurrenskraft. De företag som inte redan nu utforskar möjligheterna i ny teknik och nya drivmedel kan komma att hamna på efterkälken.

Offentlig sektor går starkt ut och ställer tydliga krav på såväl transporter med lägre utsläpp som helt klimatneutrala transporter. Inom en snar framtid kommer detta att vara norm: även slutkonsumenten kommer att vilja se klimatsmarta transporter, för vi kan inte vänta med samhällets omställning.

Klimatförändringarna sker nu. Förutom allt som människor gör i sin vardag för att bidra, kommer konsumtionsvalen också att behöva förändras. Som branschorganisation vill vi stötta våra medlemmar i att identifiera vilka som är möjliga vägar framåt men också arbeta med att skapa rätt förutsättningar för att bedriva lönsamma och sunda åkeriföretag på den svenska marknaden. Rätt politiska beslut är en förutsättning och därför behövs åkerinäringens färdplan till det fossilfria Sverige.


Frågor vi driver:

  • Åtgärder för att minska åkerinäringens klimatpåverkan
  • Skapa långsiktiga förutsättningar för branschens omställning till hållbara fossilfria drivmedel
  • Utbyggnation av laddinfrastruktur för tunga fordon samt att säkerställa tillgång på fossilfri el
  • Minskade emissioner från transportnäringen
  • Högkapacitetsfordon för effektivare transporter med lägre utsläpp per lastad enhet
  • Digitaliseringens möjligheter för att effektivisera godstransporter
  • Underlätta klimatredovisning

 

Användbara verktyg

Klimatclac – Webbaserat klimatredovisningsprogram. Programmet redovisar koldioxidutsläpp från maskiner och lastbilar och ger en bild över hur mycket förnyelsebart drivmedel du kör på. Vidare ger verktyget dig bra jämförelsetal beroende på vilka mängder du transporterar. Läs mer. 

Fair Transport – Åkerinäringens hållbarhetscertifiering av godstransporter på väg. Alla certifierade företag uppfyller uppsatta krav och kriterier och följs löpande upp via en oberoende tredjepartsgranskning. Certifieringen säkerställer på så sätt att transporterna utförs ansvarsfullt, trafiksäkert och klimatsmart. Läs mer.