Ökad transporteffektivitet med förbättrad bygglogik för massahantering

Ökad transporteffektivitet med förbättrad bygglogik för massahantering

Publicerad 2021-04-28 / 14:06 av Charlotta.Nilsson i Bygg- och Anläggningsnätverket

Sveriges Åkeriföretag deltar i ett projekt inom affärslogik och klimat- och resurseffektiva logiksystem för masshantering. Projektet ska öka återvinningen av massa, minska energianvändningen och klimatpåverkan från hanteringen samt ta fram planerings- och beslutsstöd för att öka transporteffektiviteten.

När storstadsområden växer ställs det krav på att bygg- och anläggningslogistiken planeras och hanteras för effektiva transportflöden. Bygglogistik är ett etablerat sätt för att effektivisera byggtransporter. Massgods (jord, grus, sten och sand) utgör 25% av byggtransporterna men inkluderas oftast inte i de etablerade bygglogistiklösningarna. En lösning för resurseffektiv hantering av schaktmassor är tillfällig masslogistikcenter (MLC) där massor sorteras, uppgraderas och återanvänds som fyllnadsmassor. Tekniska lösningar för MLC finns på pilotstadiet men kunskap om lämpliga affärsupplägg och utvecklade transportlösningar saknas. Resultatet av projektet ska leda till att 3 gemensamma MLC utreds vilket kan minska energianvändningen och klimatpåverkan med cirka 50 procent.

En fjärdedel av dagens godstransporter i städer består av massgods. Dessa transporter bidrar till trängsel, buller och emissioner. Samtidigt som olika infrastruktur- och byggprojekt efterfrågar ballast och byggmaterial så genereras även stora mängder massöverskott. Enligt nationell statistik handlar det om cirka 40–60 miljoner ton årligen, men troligtvis är överskottet mycket större. Trots stort överskott utgör återvunna material en bråkdel av det som säljs i Sverige. Många transporter går att effektivisera om återvinningen ökar och logistiken förbättras. Studier visar att genom användning av lokala centraler, MLC, för sortering och förädling, går det att öka återvinningen av överskottsmaterial. Mängden återanvändbart material är upp till 70 procent på vissa platser. Det i sin tur kan bidra till att korta transportavstånden och öka fyllnadsgraden. 

Projektet för stöd från Vinnova och kommer att projektledas av Ecoloop. Aktörer som är engagerade är flera kommuner, universitet, Trafikverket, Sveriges Åkeriföretag och vårt medlemsföretag ABT Bolagen.