Ökad säkerhet och kontroll viktig vid automatiserad körning

Publicerad 2024-01-19 / 08:05 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Inom ramen för det pågående arbetet kring automatiserad körning behövs kompletteringar i föreslagen förordning för att säkerställa ökad kontroll och säkerhet. Detta inkluderar bland annat transparent delning av äganderätt till data mellan fordonsanvändare och tillverkare, utbildning för den som aktiverar automatiserade fordon samt säkerhetspolitiska överväganden vid aktivering från utlandet. 

Tydliga regler kring säkerhet, kontroll och ansvar är av största vikt när regler sätts upp för automatiserade fordon.
 
Sveriges Åkeriföretag har svarat på remissen, promemoria om automatiserad körning som föreslår en ny förordning om helautomatiserade fordon. Vi har inget att anmärka på i de remitterade förslagen men anser att förordningen behöver kompletteras för att uppnå ökad kontroll och säkerhet inom följande områden:

  • Äganderätt till data bör i sin helhet delas på ett transparent sätt mellan fordonsanvändare och fordonstillverkare. Detta är angeläget för att kunna ta fram en opartisk bedömning av extern part, till exempel för att utreda incidenter och olyckor. Det kan exempelvis finnas mjukvarufel, felaktig service och underhåll eller felaktig teknisk lösning som inte är förarens fel. Det är inte rimligt att bara förlita sig på en fordonstillverkares analys av data. 
  • Det är lämpligt att den som aktiverar ett automatiserat fordon och därmed blir förare också har utbildning i hur automatiserad körning avbryts, hur analys genomförs som möjliggör eller avbryter körning, vilka säkerhetskontroller som är nödvändiga att göra fysiskt eller möjliga att göra på distans. 
  • Det är säkerhetspolitiskt olämpligt att en förare kan aktivera ett automatiserat fordon i Sverige från ett annat land med svårigheten att man inte enkelt kan säkerställa identifiering av föraren, dennes kompetens eller om syftet med aktiveringen är antagonistiskt eller vänligt. 
  • Det bör införas en ordning för överklagande av beslut om platser där automatiserade fordon kan framföras. Överklagande bör kunna användas både för begäran av utökning av områden och avgränsning av områden där automatiserade fordon tillåts. 

Den nya förordningen föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Läs hela vårt remissvar.