Nytt miljöstyrande system för godstransporter på väg 

Publicerad 2022-04-07 / 15:23 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Nu finns utredningen om ett nytt miljöstyrande system för godstransporter på väg publicerad. Utredningen föreslår ett avståndsbaserat system.  

Utredningen har haft i uppdrag att analysera utformningen av ett nytt miljöstyrande system som ett alternativ till den nuvarande tidsbaserade vägavgiften för godstransporter på väg och som kan bidra till att miljö- och klimatmålen nås, användas för uttag av skatt och bidra till förbättrad kontroll av regelefterlevnaden av yrkestrafiken.

I sammanfattningen kan bland annat läsas att utredningen:

 • föreslår ett avståndsbaserat system eftersom det är det enda alternativet som uppfyller de syften och krav som uppställs i kommittédirektiven. Ett avståndsbaserat system ger möjlighet att utjämna konkurrensvillkoren och förbättra kontroll av regelefterlevnad. Det ger även möjlighet att beakta geografiska förhållanden.
   
 • föreslår att det skattepliktiga vägnätet ska omfatta europavägar, riksvägar och primära länsvägar. Inom det skattepliktiga vägnätet ska de vägar som har en trafikintensitet som understiger 500 tunga fordon per dygn som huvudregel undantas från beskattning.
   
 • föreslår att med tätort ska avses de kommuner som ingår i Stockholms, Göteborgs och Malmös tätortsområden i enlighet med Naturvårdsverkets zonindelning utifrån EU:s luftkvalitetsdirektiv. En högre skatt ska tas ut på det beskattade vägnätet i dessa tätorter.
   
 • anser att differentieringen mellan dessa tätorter och landsbygd bör utformas som ett tätortstillägg i den avståndsbaserade skatten.
   
 • föreslår att den avståndsbaserade skatten ska differentieras geografiskt utifrån län och en lägre skattenivå, glesbygdsnivå, ska tas ut för vägar i län med låg befolkningstäthet (glesbygdslän).
   
 • bedömer att den avståndsbaserade skatten bör differentieras utifrån fordonets, eller fordonskombinationens, totalvikt, Euro-utsläppsklasser och eventuellt antalet hjulaxlar.
   
 • bedömer att uppgifterna om bland annat gränspassager från systemet för uttag av skatt bör användas i syfte att förbättra möjligheterna till kontroll av regelverket kring cabotagetransporter.
   
 • bedömer att det inte kan anses vara juridiskt möjligt att koppla ett system för återbetalning av bränsleskatt till den nya avståndsbaserade skatten. Utredningen anser att ett återbetalningssystem visserligen är möjligt, i enlighet med nuvarande energiskattedirektiv, men att den administrativa rimligheten och den samhällsekonomiska effektiviteten kan anses som tveksam.


Från Sveriges Åkeriföretags anser vi att ett eventuellt nytt system inte får innebära ökade kostnader för svenska åkeriföretag. Vi kan inte införa olika system som innebär att åkeriföretagen dubbel- eller trippelbeskattas för samma sak. Sund konkurrens på lika villkor måste gälla i hela EU. Vi kommer nu att gå igenom utredningen. 

Ni hittar utredningen här.