Nya utsläppsregler för tunga fordon utesluter koldioxidneutrala bränslen 

Publicerad 2024-01-22 / 10:51 av Charlotta.Nilsson i Hållbara transporter

Den 18 januari nåddes ett preliminärt avtal om CO2-emissionsstandarder för tunga fordon (HDV) av rådet och parlamentet. Vi har kommenterat via vår lobbyorganisation i Bryssel, Nordic Logistics Association, NLA.

I linje med EU:s klimatmål för 2030 och framåt bibehöll rådet och parlamentet målen som fastställdes av kommissionen i dess förslag för 2030 (45%), 2035 (65%) och 2040 (90%), utöver den redan angivna målminskningen på 15% för 2025 som redan fanns i den nuvarande förordningen. Dessa mål kommer att gälla för tunga lastbilar över 7,5 ton och bussar. 

Effektiviteten och utfallet av den ändrade förordningen och dess mål kommer att granskas av kommissionen 2027. Medbeslutsfattarna lade till ett antal bestämmelser för att göra granskningsklausulen mer omfattande. Detta blir särskilt viktigt för att säkerställa att de nödvändiga faktorerna är på plats för utsläppsfria lastbilar, såsom tillräcklig laddinfrastruktur, incitament för investeringar i batterielektriska lastbilar och inte minst en robust energiförsörjning i elnätet för att säkerställa kapacitet för att ladda fordonen på depåerna. 

Det preliminära avtalet behandlar också frågan om ombyggda fordon, det vill säga konventionella fordon som konverterats till nollutsläppsfordon (ZEV), och tillåter överföring av sådana fordon mellan tillverkare. Medbeslutsfattarna kom överens om att ge kommissionen i uppdrag att senast 2025 bedöma behovet av att underlätta marknadens antagande av ombyggda HDV genom harmoniserade regler för deras godkännande. 

Det preliminära avtalet inkluderade emellertid inte parlamentets ändringsförslag för att inkludera en definition av koldioxidneutrala bränslen, vilket NLA och flera andra intressenter har drivit för. Detta är en förlorad möjlighet att inte använda andra alternativa- och förnybara bränslen som är lättillgängliga idag, såsom förnybara biobränslen och biogas, eftersom det finns behov av fler alternativ för att ersätta diesel. Läs NLAs ståndpunkt här. 

Nästa steg  
Det preliminära avtalet kommer nu att lämnas in till medlemsstaternas representanter inom rådet och till parlamentets miljöutskott för godkännande. Om det godkänns måste texten formellt antas av båda institutionerna innan den kan publiceras i EU:s officiella tidning och träda i kraft. 

Läs mer om överenskommelsen som nåddes av rådet och parlamentet här.