Nya regler i LAS 2022 – En moderniserad arbetsrätt

Nya regler i LAS 2022 – En moderniserad arbetsrätt

Publicerad 2022-06-01 / 12:27 av Charlotta.Nilsson i Juridik

Arbetet med att reformera Lagen om anställningsskydd (LAS) har pågått under flera år och är en reform som arbetsmarknadens parter haft stor del i och fått möjlighet att påverka. Riksdagen beslutade om ändringarna den 8 juni 2022. Ändringarna träder i kraft den 30 juni 2022 och ska tillämpas första gången den 1 oktober 2022. 

Målsättningen har varit en mer flexibel arbetsrätt samtidigt som den ger de anställda en ökad anställningstrygghet. De föreslagna lagändringarna syftar till att anpassa arbetsrätten till den moderna arbetsmarknaden och förbättra arbetsmarknadens funktionssätt.

Viktigt är också att framhålla att lagen kompletteras av kollektivavtal och det kan i kollektivavtal, precis som idag, finnas avvikelser från LAS.

Utöver nyheter inom arbetsrätten som vi fokuserar på i denna artikel, så kan det nämnas att det även införs ändringar inom studie- och kompetensstöd.

 

De viktigaste ändringarna i LAS

 • Alla arbetsgivare, oavsett antal anställda, får undanta 3 anställda från turordningen, detta till skillnad från dagens regler om att arbetsgivare med upp till 10 anställda får undanta 2 personer från turordningen vid arbetsbrist. För att en anställd ska bli aktuell för omplacering krävs också att de klarar de nya arbetsuppgifterna utan upplärning eller utbildning.
   
 • Större trygghet för visstidsanställda. Allmän visstidsanställning ersätts av särskild visstidsanställning. De som har en visstidsanställning ska få förtur till en ny anställning efter 9 månader, idag gäller 12 månader. Vidare gäller att har en visstidsanställd under en femårsperiod varit anställd hos arbetsgivaren i mer än 12 månader övergår visstidsanställningen till en tillsvidareanställning. Idag är den gränsen 24 månader.
   
 • Då bestämmelserna om särskild visstidsanställning föreslås tillämpas med start den 1 oktober 2022 kommer det att finnas pågående allmänna visstidsanställningar som inletts före den 1 oktober 2022 och pågår en tid därefter. Förslaget som ligger på bordet innebär att anställningstid i allmän visstidsanställning från den 1 mars 2022 ska betraktas som tid i särskild visstidsanställning.
   
 • En uppsägning från arbetsgivarens sida ska grunda sig på sakliga skäl i stället för saklig grund. Avsikten med begreppsändringen är att tydliggöra att fokus i prövningen ska ligga på avtalsbrottets allvar. Regeringen bedömer att förslaget kommer att leda till att det i större utsträckning blir tydligt att det är omständigheterna vid uppsägningstillfället som ska ligga till grund för den helhetsbedömning som ska göras vid en uppsägning. Arbetstagarens personliga intresse av att behålla anställningen ska inte beaktas. Det kan ifrågasättas om denna ändring innebär någon egentlig skillnad från dagens tillämpning av sakliga grund.
   
 • Arbetsgivaren slipper betala lön vid en tvist. Även om det pågår en tvist kommer således arbetsgivaren, vid anställningens upphörande, inte behöva betala lön och andra anställningsförmåner. Om domstolen dock ogiltigförklarar uppsägningen ska lön utgå även för perioden då tvisten pågick. Det har i utredningen framförts önskemål om att de allmänna skadestånden för felaktiga uppsägningar och avsked därmed ska höjas, vilket har lett fram till viss begreppsändring i form av att syftet att motverka överträdelser av ogiltiga uppsägningar och avskedanden ska beaktas när ersättningen bestäms, till skillnad från idag då domstolen mer beaktar det allmänpreventiva syftet.
   
 • Anställd hos ett bemanningsföretag som genom uthyrning till ett kundföretag varit placerad hos ett och samma kundföretag och driftsenhet i sammanlagt mer än 24 månader under en period om 36 månader ska erbjudas en tillsvidareanställning av kundföretaget.
   
 • Slutligen kan konstateras att en viktig utgångspunkt som genomsyrar nya LAS är att alla tillsvidareanställningar anses vara heltid om inget annat avtalats. Det är således viktigare än någonsin att alltid ha tydliga skriftliga anställningsavtal där typ av anställning framgår och att planera sin verksamhet väl.