Ny strategi för klimatmål och fossilfri konkurrenskraft

Ny strategi för klimatmål och fossilfri konkurrenskraft

Publicerad 2021-02-03 / 11:13 av Charlotta.Nilsson i

Sveriges Åkeriföretag har svarat på Trafikverkets inriktningsunderlag inför kommande infrastrukturplanering för samtliga fordonsslag. Sveriges Åkeriföretag anser att det behövs mer resurser till infrastruktur, ökad tillgång på alternativa drivmedel inklusive omfattande elektrifiering, effektivare transporter med längre lastbilar år 2022 och ett komplett vägnät för 74 tons lastbilar år 2025.   

En sund transportsektor och en funktionell infrastruktur är en förutsättning för ett fungerande samhälle. Det krävs för import och export, för företagande och tillväxt, för hälsa och sjukvård och för en acceptabel livskvalitet för boende i hela landet.

Sveriges Åkeriföretag anser att det behövs mer ekonomiska resurser under en kortare planperiod, minst 1000 miljarder kr behövs under 2022 till 2033. Detta gör att den stora samhällsnyttan med bättre väginfrastruktur och ett effektivare transportsystem kan implementeras tidigare vilket stärker svensk konkurrenskraft. Det innebär bland annat särskilt fokus på att snabbare åtgärda eftersläpningar i vägunderhåll.

Vägtrafiksystemets mest lönsamma åtgärd som Trafikverket utrett under senare år är att tillåta upp till 34,5 meter långa lastbilar för godstrafik på väg. Sveriges Åkeriföretag vill se en ny strategi för snabbare införande av längre och tyngre fordon. Vi anser att hela BK1 vägnätet ska klassas om till BK4 till 2025 samt att en implementering av regelverket kring 34,5 meters fordon påskyndas så att 450 mil väg kan öppnas år 2022 och ytterligare 450 mil väg inom totalt 900 mil kan öppnas år 2023. Längre och tyngre fordon är klimatsmart med mindre utsläpp per fraktad enhet och medverkar till ökad trafiksäkerhet genom färre fordon för samma transportarbete och ger normalt lägre vägslitage med vikten fördelat på fler axlar, vilket sammantaget innebär stora ekonomiska fördelar för samhället.

Sveriges Åkeriföretag föreslår att regeringen och myndigheter prioriterar samverkan med åkerinäringen för att kunna identifiera och ta fram åtgärder som undanröjer barriärer så att vi effektivare kan uppnå hållbarhetsmålen.  Åtgärder som medverkar till att uppnå klimatmålen är till exempel en ökad tillgång på fossilfria drivmedel, stegvis ökad reduktionsplikt, skattebefriade rena eller höginblandade drivmedel, långsiktigt förutsägbara kostnader som energiskatt och koldioxidavgift.

Sveriges väg till fossilfrihet måste ske hand i hand med en konkurrenskraftig svensk åkerinäring. Vi håller inte med Trafikverkets analys om dyrare drivmedel där de skriver att: ”Klimatmålen kan nås med omfattande elektrifiering, ökad andel biodrivmedel och högre bränslepriser”. Sveriges Åkeriföretag anser att Trafikverkets analys om dubblerade till fyrdubbla bränslepriser hotar svensk åkerinärings färdplan för fossilfri konkurrenskraft.

Vi stödjer däremot Trafikverkets bedömning av betydelsen av elektrifiering av delar av den tunga trafiken och att det är samhällets ansvar att medverka till att säkra möjligheter med elektrifiering. Åtgärder som kan medverka till att uppnå elektrifiering av tunga vägtransporter omfattar men är inte begränsat till batteritekniska lösningar, nattladdning, snabbladdning, elvägar samt produktion och infrastruktur för vätgas.

Sveriges Åkeriföretag anser att eventuella nya stambanor för järnväg ska finansieras separat utanför ordinarie infrastrukturplan men bara byggas om en samhällsekonomisk analys tydligt visar att de är lönsamma.

Läs hela vårt remissvar här.