Nuläge kring skattebefrielsen på biogas

Publicerad 2024-02-29 / 13:32 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Skattebefrielsen för biogas som motorbränsle är kritisk för åkerinäringens omställning till fossilfrihet och borttagandet av densamma har orsakat stora svårigheter för många åkerier som valt att satsa på biogas. Att återfå den svenska skattebefrielsen på biogas är därför av största vikt, både för försörjningstryggheten, för att minska utsläppen från tunga transporter och för Sveriges möjlighet att nå såväl nationella som europeiska klimatmål.

EU-kommissionen har den 30:e januari beslutat att inleda en fördjupad granskning av statsstöd för svensk skattebefrielse av biogas. När skattebefrielsen kan återkomma är fortfarande svårt att säga då det beror på hur lång tid denna fördjupade granskning tar. Vi hoppas dock att regeringen har insett hur viktig skattebefrielsen är och vi förväntar oss därför att de gör sitt yttersta för att påskynda processen så mycket som möjligt så att Sverige kan få tillbaka skattebefrielsen för biogas så snart som möjligt. Vi har sammanfattat det som hänt och vad vi vet just nu.

Bakgrund

 • Den 21: a december 2022 kom en dom från Tribunalen om att ogiltigförklara EU-kommissionens beslut att godkänna Sveriges skattebefrielse för biogas.
 • Att domen fallit ut som den gjort handlar inte om att EU är emot biogas. Tvärtom vill unionen kraftigt öka produktion och användning. I domen anses dock EU-kommissionen ha brustit i sin handläggning av Sveriges ansökan om skattebefrielse för biogas genom att inte ha gjort en fördjupad granskning av effekterna av skattebefrielse i Sverige.
 • I början på mars 2023 löpte överklagandetiden för biogasdomen ut och då ingen part överklagat vann beslutet därmed laga kraft.
 • Skatteverket meddelade den 7:e mars 2023 att skattskyldiga inte längre kan göra skatteavdrag för biogas. Det innebär att komprimerad biogas, CBG, beskattas som naturgas, CNG, och förvätskad biogas, LBG, beskattas som gasol. Den påförda skatten motsvarar en ökad kostnad på ca 4kr/kg biogas.
 • Det återstår fortfarande att se om Tribunalens dom innebär att skattebefrielse som tidigare medgetts kan komma behöva återkrävas. Det är inte åkerier som i det fallet riskerar att bli återbetalningsskyldiga men återkrav skulle få en negativ påverkan på biogasmarknaden vilket i sin tur kan påverka åkerier som kör på gas.
 • I och med att besluten om skattebefrielse för biogas är ogiltigförklarade så behöver nya beslut fattas.
 • För att biogasen ska kunna få fortsatt skattebefrielse får inte överkompensation föreligga, dvs skattebefrielsen får inte göra biogasen billigare än dess fossila motsvarighet. Energimyndighetens senaste uppdaterade övervakningsrapport, som ska granska om risk för överkompensation finns, visar att det sannolikt inte har förekommit överkompensation för biogas.
 • Regeringen har uttryckt att de kommer att arbeta med EU-kommissionen för att så snabbt som möjligt få tillbaka en fortsatt skattebefrielse och de har skickat ett brev till EU-kommissionen för att understryka stödets betydelse för omställningen. Länk till uttalande och brev.
 • I november 2023 meddelade finansministerns att regeringens huvudfokus i skattefrågan är att kommissionen efter den formella granskningen ska godkänna skattebefrielserna på nytt och att det pågår täta kontakter mellan Regeringskansliet och kommissionen.
 • Den 30:e januari meddelade EU-kommissionen i ett pressmeddelande att de inleder en fördjupad granskning av statsstöd för svensk skattebefrielse av biogas.
 • Beslutet om att den fördjupade granskningen av skattebefrielsen för biogas inletts har nu också publicerats. Där redovisar Kommissionen preliminära bedömningar samt de osäkerheter de anser föreligger avseende skattebefrielsens förenlighet med statsstödsreglerna. Kommissionen efterfrågar särskilt förtydliganden avseende om stödet är proportionerligt i fall där stöd kumuleras när biogas även beviljats produktionsstöd i andra länder, exempelvis i Danmark. Kommissionen anser att det behöver klargöras om situationen ger upphov till överkompensation till förmån för dessa producenter när de säljer biogas i Sverige.
 • I en interpellationsdebatt den 27:e februari tydliggjorde finansminister Elisabeth Svantesson återigen att biogasens skattebefrielse är en viktig och en allvarlig fråga för bl.a. åkerinäringen. Det framkom också att Finansdepartementet avser att ha nära samverkan med Kommissionen för att Sverige ska få ett nytt godkännande för skattebefrielsen för biogas och att frågan måste hanteras skyndsamt. Titta här.

Vad händer nu?

 • Den svenska regeringen och andra berörda parter har nu en månad på sig, från det att beslutet om att inleda granskningen publicerades, att lämna in sina synpunkter.
 • Därefter kommer Kommissionen överlämna inkomna synpunkter till den svenska regeringen som då har möjlighet att yttra sig över inkomna uppgifter.
 • Hur lång tid Kommissionens granskning kommer att ta och när skattebefrielsen tidigast kan vara tillbaka är svårt att svara på. Normalt beräknas beslut delges inom 18 månader efter att en fördjupad granskning påbörjats. I detta fall finns det dock indikationer om att kommissionen har för avsikt att beslut ska kunna fattas snabbare än så.
 • Den möjlighet som tidigare nämnts som potentiell lösning för att återfå skattebefrielsen för biogas genom att utan godkännande från EU-kommissionen använda sig av de nya bestämmelserna i EU:s allmänna Gruppundantagsförordning, GBER, bedöms inte längre vara en framkomlig väg. I stället bedöms det att den snabbaste vägen till återinförd skattebefrielse nu är invänta slutsatserna från den pågående fördjupade granskningen med förhoppning om att det leder till ett nytt godkännande av svensk skattebefrielse för biogas.
 • Om granskningen leder till nytt godkännande för skattebefrielse för biogas kan Skatteverket börja tillämpa skattebefrielsen direkt efter att beslutet är fattat, förutsatt att de inte tillkommer några nya villkor som kräver lagändringar.
 • Ett potentiellt utfall från den fördjupade granskningen som nämnts är att skattebefrielse för biogas återinförs men inte ges till biogas som importeras från länder som har produktionsstöd för biogas. Hur detta skulle möjliggöras i praktiken och vilken påverkan det skulle få på priset för biogas är i dagsläget oklart.
 • Om kommissionen efter den fördjupade granskningen kommer fram till att skattebefrielse inte kan medges skulle regeringen kunna överväga ett ökat produktionsstöd för svenskproducerad biogas.

Sveriges Åkeriföretag har fortsatt kontakt med Finansdepartementet och andra berörda aktörer i frågan och gör vad vi kan för att skattebefrielsen för biogas ska kunna återinföras så snart som möjligt. Vi kommer att uppdatera informationen löpande på vår hemsida och meddelar er så fort vi vet något mer i frågan. Har ni frågor eller inspel som ni vill framföra kring skattebefrielsen för biogas så kontakta Fredrik Svensson. Vi uppmuntrar er att inte skicka in egna svar på den fördjupade granskningen då det kan förlänga handläggningstiden.