Får Åkeriföretag använda sig av positioneringsteknik?

Ja. Åkeriföretag har flera rättsliga grunder för att få nyttja positioneringsteknik. Den ena kan vara för att fullgöra rättslig förpliktelse med hänsyn till kör- och vilotidsregelverket, den andra kan vara ett berättigat intresse hos åkeriföretaget som väger tyngre än den enskildes. 

Tänk dock på följande: Även om åkeriföretag typiskt sätt har enklare att precisera laglig grund för användning av positioneringsteknik så måste fortfarande Åkeriföretaget uppfylla övriga bestämmelser i PUL/GDPR. Inbegripet information till den anställde, tillse så att uppgifterna skyddas i tillräcklig utsträckning (dataskydd) och avgränsa nyttjandet av positioneringsteknik till ett välgrundat syfte och ändamål. 

Visa alla