Vad är de grundläggande kraven för erhållande och bibehållande av trafiktillstånd?

  1. Den juridiska personen måste ha fast etablering i medlemsstaten (Sverige) och förfoga över minst 1 fordon. 
  2. Den juridiska personen måste förfoga över tillgångar uppgående till ett värde om 9 000 EUR och 5 000 EUR per tillkommande fordon. För två fordon krävs alltså 9 000 + 5 000 EUR.  
  3. Den juridiska personen måste utse en trafikansvarig som är lämplig att leda transportverksamheten vilket styrks genom avläggande av examensprov. 
  4. Den juridiska personen och dess trafikansvarig måste uppfylla kravet på gott anseende (får ej ha påförts sanktionsavgift eller blivit dömd för grov brottslighet m.m.). 

Visa alla