Vad krävs för att sätta ansvarsbegränsningarna ur spel – När måste jag betala godsets faktiska värde och eventuella följdskador?

Ansvarsbegränsningarna enligt ovan kan sättas ur spel om transportören förfar grovt vårdslöst. Det innebär att transportören kan bli ersättningsskyldig gentemot avsändaren för godsets faktiska värde men även för andra förluster som avsändaren lider exempelvis kostnader för försenad leverans m.m.  

I Sverige finns begränsat med avgöranden på området och en bedömning får oftast ske genom att samtliga omständigheter i det enskilda fallet avgör huruvida transportören förfarit grovt vårdslöst eller inte. Som exempel kan nämnas att transportör vars förare förstörde godset genom att köra in i en viadukt med höjdbegränsning som var klart skyltad, inte utgjorde grov vårdslöshet. Ribban har därmed lagts väldigt högt av Högsta domstolen i Sverige.  

För att undgå fullt ansvar vid fråga om stöld talar internationella domstolsavgöranden för att transportören har en långtgående skyldighet att följa avsändarens anvisningar vad gäller tillåtna parkeringsplatser, säkerhetsutrustning på parkeringen (kameror, stängsel m.m.) vid stöldbegärligt gods. Har transportören missat detta kan det medföra fullt ansvar för transportören.  

Visa alla