Nätverket tank och bulk

Nätverket Tank- och Bulk

Publicerad 2020-10-08 / 09:18 av Charlotta.Nilsson i Tank och bulk

Cirka 400 medlemsföretag i Sveriges Åkeriföretag utför transporter med tank- och bulkfordon. Lasterna består oftast av farligt gods och förarna är specialutbildade på hantering och transport. På dessa företag ställs mycket höga säkerhets- och miljökrav. 

Sveriges Åkeriföretags nätverk Tank- och Bulk arbetar med att påverka och harmonisera regelverk och förbättra förutsättningarna för åkeriföretag som verkar inom området. De ska även vara en naturlig partner för myndigheter och andra beslutsfattare om branschens frågor.

Nätverket drivs av en ansvarig tjänsteman hos Sveriges Åkeriföretag tillsammans med en expertgrupp på sex personer.

Nätverkets aktiviteter: 

  • Nätverket är initiativtagare till Tanktransportdagen, en konferens som genomförs vartannat år och där nyckelpersoner och myndigheter träffas för dialog och uppdatering om aktuella frågor i åkerinäringen med särskild fokus på regler och förutsättningar för transport av farligt gods. 
  • Har löpande dialog och möten med MSB, bland annat inför MSB:s arbete med uppdaterade ADR-regler.
  •  Samverkan sker med SPBI om villkor, dokumentation och standard för lastning, transport och lossning med tankfordon.
  • Samverkan sker med SPBI och Tya om utbildning av Tankbilsförare.

Läs mer om nätverket på nätverkssidan för tank- och bulktransporter.

Har du några funderingar, kontakta Mårten Johansson som ansvarar och driver nätverket. Kontaktuppgifter hittar ni nedan.

-----------------------------
I Sveriges Åkeriföretags nätverk drivs sakfrågor som exempelvis kör- och vilotidsbestämmelser för djurtransporter, vinterväghållning, effektiv dispensgivning för specialtransporter, spårbarhet inom avfallstransporter, digital utveckling och logistik för skogstransporter. Vi kommer löpande presentera alla våra nätverk för att ge er en större inblick i det påverkansarbete som vi utför.
Läs mer om alla nätverk som Sveriges Åkeriföretag driver. Läs mer. 

Kontakt