bild skogstransport

Nationella transporthandledningen för skogstransporter är nu uppdaterad

Publicerad 2024-02-28 / 09:20 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Nu finns en uppdaterad version av den nationella transporthandledningen för Skogstransporter. Dokumentet utgör en grund för transportavtal och är tänkt att fungera som en handledning vid skogstransporter. Syftet är att den ska kunna fungera som en kvalitetshandledning och ett underlag för avtal och för diskussioner kring skogstransporternas utförande. Handledningen togs fram för första gången under 2023 och ses årligen över. 

Dokumentet förvaltas av Biometria och synpunkter sammanställs och hanteras årligen av Rådet för Produktion och Transport (RPT) inom Biometria som formellt äger dokumentet. Uppdateringen görs under kvartal 1 årligen. Här hittar ni dokumentet. 
 
Sveriges Åkeriföretags nätverk för Skogstransporter, SLF, har lämnat inspel till uppdatering och varit aktiv i dialogen genom vår representation i RPT på Biometria. Vi var även delaktig i dialogen och som remissinstans vid framtagande av dokumentet. I grunden är vi positiva till handledningen och dess funktion. Dock är det viktigt att det finns en balans i kravställningarna mellan transportör och befraktare. Från vår horisont upplever vi att det är mycket krav på utföraren (dvs transportören). Vi menar vidare att transporthandledningen är ganska omfattande.

De inspel vi gjorde vid senaste uppdateringen vilar mycket på säkerhet och tydliga ansvarsområden. Bland annat handlar det om skogsbilsvägens standard. Exempelvis då det gäller framkomlighet och ansvarig transportörs rätt att avbryta/inte utföra en transport om broar är för dåliga, att branta backar inte har en skarp kurva längst nere i backfoten och att om vägens längd överstiger 1 km skall en medelhastighet på minst 20 km/h kunna uppnås. Det ska inte heller vara transportören som har ansvaret att kontakta elnätsföretag om transporter i närheten av luftledningar planeras. Vi anser att det är den som planerat/lagt upp virke eller grot i närheten som bör ha detta ansvar. Vi menar vidare att om skotaren kör sönder vägen ska skadorna åtgärdas innan vidaretransport påbörjas. Vi poängterar att det bör framgå rutiner på hur information av avgörande karaktär distribueras och sprids så att det når chauffören. Vi menar också på att rutiner om hur vi ska hantera tvärstockar på mottagningsplatser ska vara likt i hela Sverige. Här pågår en diskussion sedan tidigare. Många mottagningsplatser saknar även anvisad plats och utrustning för rengöring samt att sortera ris och bark är inte praktiskt möjligt. Detta är några av de punkter vi tryckt på och fått med i den uppdaterade handlingen.