Miljörapportering för transporter och produkter

Miljörapportering för transporter och produkter i anläggningsbranschen måste styras upp

Publicerad 2021-03-17 / 16:15 av Charlotta.Nilsson i Bygg- och Anläggningsnätverket

Beställare efterfrågar allt oftare data kring miljöpåverkan i sina entreprenader, gärna nedbrutet per transport eller delprojekt. Vi ser även en tydlig ökad efterfrågan på att upphandla och följa upp miljöparametrar som bedömningskriterier. En efterfrågan företagen gärna vill svara upp mot men som kräver samordning och synkning.

Att få en samlad bild av verkliga utsläpp är ofta en utmaning i anläggningsbranschen som samlar många aktörer och ännu fler underleverantörer. I dag rapporteras data oftast in manuellt och utsläpp beräknas med hjälp av schablonvärden. Vi vill påstå att det finns väldigt lite tillförlitliga data för att följa upp eventuella funktionskrav som ställs vilket gör att det är svårt att se och förbättra ställda krav.

Statliga myndigheter har idag i uppdrag att samla in miljödata vilket tyvärr leder till att varje myndighet skapar egna rapporteringsportaler utan samordning och enhetlighet om vad som ska rapporteras in. Detta leder till en ökad administration för hela byggkedjan och dess underleverantörer där åkeriföretagen återfinns. Det innebär att företagen måste ta fram olika rapporter till olika aktörer och rapportera in i olika system och portaler. Ett mycket tidskrävande arbete. 

Sveriges Åkeriföretag anser att statliga beställare ska ge förutsättningar till näringslivet att arbeta enhetligt vid inrapportering av data för miljöpåverkan. Detta bör ske genom att synkade miljökrav ställs i myndigheternas upphandlingar och i vägledningar samt att rapporteringen ska ske enhetligt, digitalt samt möjliggör automation.  

Inom ramen för branschorganisationen Byggbranschens elektroniska affärsstandard, BEAst, håller svensk byggindustri och dess leverantörer sedan drygt 5 år på att implementera ett gemensamt digitalt arbetssätt för att plocka bort administration och automatisera idag manuella arbetsmoment. Inom BEAst finns en digital standard framtagen för byggbranschen och dess underleverantörer som ska kunna skicka data digitalt på enhetligt sätt oberoende vilket datasystem som används. Detta ger en möjlighet att ställa krav till branschen med en standard som alla kan förhålla sig till och ger förutsättningar för hur man ska överföra data enligt standardformat. 

Trafikverket arbetar aktivt med att skapa förutsättningar att samla in miljöpåverkan digitalt och har liksom Sveriges Åkeriföretag engagerat sig i BEAst och vill att de inblandade myndigheterna hamnar rätt i nätet av tänkta specialportaler och där lösningen behöver vara en gemensam informationsstandard för att få in data på ett enhetligt sätt. Man befarar att det är bråttom och tror att Sverige just nu, internationellt sett, ligger främst i att digitalisera bygg- och anläggningsbranschen på ett hållbart och effektivt sätt.

När det gäller produkter som medlemsföretag säljer, exempelvis betong och ballastprodukter, så kommer det krävas miljövarudeklarationer eller EPD (Environmental Product Declarations). Ett av de kanske viktigaste användningsområdena för EPD är just i den miljöanpassade upphandlingen. Många tillverkare, försäljare och inköpare behöver i ökad utsträckning underlag som ligger till grund för sakliga bedömningar och rättvisa jämförelser av vad varor och produkter innehåller, men även dess miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv. Många konsumentprodukter har numera EPD, exempelvis är livsmedel och el två av de största produktgrupperna med EPD. EPD behöver också hanteras digital och ingår i BEAsts standard för enklare hantering vid datakommunikation.

Sveriges Åkeriföretag har engagerat sig inom området och ser tydliga tecken på att ribban höjs när det gäller den här typen av digital information. Ska åkeriföretagen möta behoven gäller det att skapa automatik i rapporteringen från fordonen via ett gemensamt system. Sveriges Åkeriföretag kommer att lyfta detta i vår arbetsgrupp ”Klimakrav i kontrakter” inom Nordiskt Vägforum (NVF), ett kunskapskluster inom väg- och vägtransportsektorn i Norden. Forumet arbetar för internationell harmonisering av regelverk och för nordisk samordning.

Det pågår ett regeringsuppdrag hos Upphandlingsmyndigheten som går ut på att samordna klimatkrav inom flera myndigheter. Branschen har påbörjat ett arbete som vi hoppas att utredningen uppmärksammar och drar nytta av. Som vi ser det behöver man inte utveckla en ny standard då det redan finns en. Nu måste fokus vara implementering i bygg- och anläggningsföretagens försörjningslogistik där åkerierna är en del.