Miljödebattörer föreslår åtgärder som leder till ökad lastbilstrafik

Publicerad 2024-02-13 / 09:58 av Charlotta.Nilsson i

Hälften så långa och hälften så tunga lastbilar, föreslår Miljöpartiets före detta riksdagsledamot Karin Svensson Smith och en tidigare chef på Trafikverket, Roger Bydler i en debattartikel i Dagens Nyheter. Enkel matematik visar att det betyder långt fler lastbilar på vägarna, ökad miljöpåverkan och minskad transporteffektivitet - ett minst sagt udda förslag. Detta skriver vi i en replik tillsammans med 2030-sekretariatet och MRF i Dagens Infrastruktur. 

Vi håller med om att vissa godsslag med fördel kan gå längre med järnväg och sjöfart för att därefter levereras till industri och slutkund med regionala transporter. En vision är att första omlastning av en lastbärare mellan vägtransport och järnväg ska ske så nära avsändare eller mottagare som möjligt. Det styrs ju av hur beställningen av transporter görs och naturligtvis även kapacitet. Att transportera mer gods på järnväg har tyvärr vissa utmaningar, en av de största att lösa är platsbrist. Debattörerna missbedömer grovt möjligheten till omflyttning från lastbil till tåg. Om vi maxar Sveriges järnvägskapacitet kommer vi bara att kunna flytta över 6 % av godset från de långväga transporterna. Därför måste vi arbeta med fler åtgärder. Dessutom är 90 % av lastbilstransporterna regionala och kör lokala varor till industri och handel.

Samhället är beroende av transporter. I princip allt du ser har någon gång legat på en lastbil. Livsmedel, mediciner, skogsråvaror, sopor, snö, byggmaterial för att nämna några. Transport av gods kommer enligt Trafikverket att öka de kommande åren. Därför gäller det att dessa transporter sker både transporteffektivt och miljövänligt.

Genom att frakta så mycket gods som möjligt med så få lastbilar som möjligt minskar vi antalet lastbilar på vägarna, med minskad olycksrisk som följd. Vi minskar samtidigt transporternas miljöpåverkan. Här är möjlighet till längre fordon på 34,5 meter viktigt. Enligt beräkningar från Trafikverket minskar utsläppen från den tunga lastbilstrafiken med 4–6 procent men med så mycket som 30 procent för vissa enskilda transporter med längre fordon. Längre fordon ökar inte heller slitaget på vägnätet då vikten fördelas på fler hjulaxlar. 

Att lastbilar blir stillastående under vintern visar tydligt att det brister i dagens vinterväghållning. Detta innebär en stor fara där samhällskritiska leveranser riskerar att försenas eller utebli. 

Vi delar helt debattörernas klimatengagemang, och samverkar gärna för ökad intermodalitet mellan lastbil och järnväg, och en snabb omställning av lastbilstrafiken till eldrift och förnybara drivmedel. Varje transportslag ska vara en del av lösningen.

Mikael Nilsson, Ordförande Sveriges Åkeriföretag
Ulric Långberg, Samhällspolitisk chef, Sveriges Åkeriföretag
Tommy Letzén, VD, MRF
Anders Östberg, opinion och kommunikation, MRF
Mattias Goldmann, VD, 2030-sekretariatet