Lika villkor måste säkerställas för nordiska åkeriföretag på EU:s inre marknaden 

Publicerad 2023-11-21 / 13:18 av Charlotta.Nilsson i EU

Att säkerställa lika villkor för åkeriföretag på EU:s inre marknad är avgörande för att skydda näringens rykte och främja sund konkurrens. Om vi ska lyckas med den gröna omställningen är det dessutom av största vikt att alla transportörer behandlas lika i EU när det gäller att upprätthålla miljölagstiftningen. Det skriver företrädare för NLA, Nordic Logistics Association. 

Det är därför djupt oroande att den danska Miljöstyrelsen under de senaste tre åren inte har utfärdat så mycket som ett vite till fordon som drivs av företag baserade i exempelvis Rumänien, Polen och ett antal andra länder för att ha brutit mot miljözoner i större städer. Under samma period har cirka 2 500 böter utfärdats för norska och svenska transportörer, utöver otaliga böter som utfärdats hos danska transportörer.
Detsamma är frågan om parkeringsböter. Liknande utmaningar finns i Norge, Sverige och Finland. Detta försätter nordiska åkeriföretag i en orättvis position och sänder fel signal till utländska transportörer som effektivt kan bryta mot reglerna utan några konsekvenser.

Åkerinäringen verkar med mycket låga marginaler i en sektor som domineras av internationell konkurrens. För att säkerställa rättvis konkurrens och goda arbetsvillkor är det viktigt att EU:s medlemsstater utbyter nödvändig information digitalt för att effektivt upprätthålla lagstiftning och undvika diskriminerande metoder.

NLA, Nordic Logistics Association uppmanar därför Europeiska kommissionen att sätta stopp för dessa diskriminerande metoder och vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att gränsöverskridande information finns tillgänglig i EU om fordon som bryter mot miljözoner i större städer, samt parkeringsböter. Politiska instrument som EUCARIS bör uppdateras i detta syfte.

Vidare uppmuntrar NLA ledamöterna i Europaparlamentets TRAN-utskott att inkludera regler för tillträde till stadsfordon (UVAR) i tillämpningsområdet för direktivet om gränsöverskridande verkställighet, som för närvarande granskas. Detta kommer att göra det möjligt för medlemsstaterna och deras städer att samla in teknisk fordonsinformation från fordon som kör in i en miljözon, vilket ger en rättslig grund för att behandla dem i full överensstämmelse med relevanta dataskyddsregler.

Läs mer om vår lobbyorganisation NLA.