Längre fordon - Remissvar

Publicerad 2023-04-04 / 15:06 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Vi har svarat på Transportstyrelsens remiss om förslag till föreskrifter om tekniska krav på fordonståg med längd över 25,25 meter. 

Vi är positiva till nuvarande förslag till nya föreskrifter för längre fordon då det på ett rimligt sätt är anpassat till de möjligheter och begränsningar som nuvarande Trafikförordning medger och inte innebär någon extra fördröjning för implementering. Just en skyndsam implementering av Transportstyrelsens förslag till nya föreskrifter är viktig då längre fordon innebär stor samhällsnytta. Vi ser även fram emot en fortsatt samverkan för att komplettera med föreskrifter för fler fordonskombinationer.

I förslaget tillstryks: 

 • Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om tekniska krav på fordonståg med längd över 25,25 meter. 
 • Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om utrustning som inte ska räknas in i fordonsbredden och fordonslängden. 
 • Transportstyrelsens förslag till förtydligande i 4 § TSFS 2018:40 om att föreskrifterna ska tillämpas på fordonståg med bruttovikter över 64 ton och fordonstågslängder upp till och med 25,25 meter. Föreskrifternas rubrik anpassas också till det nya innehållet. Därmed undviks dubbelreglering

Transportstyrelsens förslag innebär sammanfattningsvis bland annat att: 

 • Upp till 34,5 meter långa fordon tillåts framföras på ett utpekat vägnät. 
 • Implementering av längre fordon påskyndas genom att i ett första steg snarast besluta tekniska krav på två olika fordonskombinationer som är längre än 25,25 2 (7) meter och inom 34,5 meters fordonslängd. 
 • A-dubbel tillåts, en fordonskombination bestående av en dragbil sammankopplad med en påhängsvagn och en dolly med tillkopplad påhängsvagn. Lastlängden baseras på modulerna 2x13,6 meter, och blir i praktiken upp till ca 27,2 meter. 
 • AB-dubbel tillåts, en fordonskombination bestående av en lastbil sammankopplad med en dolly med en tillkopplad link-påhängsvagn som i sin tur är sammankopplad med en påhängsvagn. Lastlängden baseras på modulerna 2x7,82 meter och 13,6 meter och blir i praktiken upp till 29,25 meter. 
 • Krav på styrbar sista axel upp till 40 km per timme införs på första påhängsvagnen inom A-dubbel och för link-påhängsvagn inom AB-dubbel. Styrbarhet skall vara låst i framåtriktat läge för vid hastigheter över 40 km per timme. Detta innebär att 34,5 meters fordon får ungefär samma framkomlighet som dagens 25,25 meters fordon som klarar sväng inom 12,5 meters ytterradie och 2 meters innerradie. Därmed möjliggörs god framkomlighet för att på sikt kunna öppna ett allt större vägnät för långa fordon. 
 • Om den främre påhängsvagnen i A-dubbel har minst tre axlar ska den första axeln vara lyftbar. Axeln ska kunna höjas och sänkas från förarplatsen under färd vilket kan överföra vikt till drivaxlar och öka framkomlighet i halt väglag. 
 • Lastbilen ska ha minst tre axlar. De i fordonståget ingående släpvagnarna ska ha minst två axlar. • Lastbilen ska ha utrustning som gör det möjligt för föraren att ha uppsikt över fordonstågets högra sida från förarplatsen. 
 • Fordon med högst tre axlar ska ha ett stabilitetssystem enligt ECE reglemente 13, ändringsserie 11 tillägg 3, eller senare. 
 • Samtliga fordon i fordonståget ska vara utrustade med elektroniska bromssystem med antilåsningsfunktion och automatisk bromsanpassning enligt ECEreglemente 13 ändringsserie 11, eller senare. 
 • Dollyns vändskiva ska vara vridbart lagrad kring en vertikal axel genom kopplingspunkten. • Krav införs på att använda skylt framtill och baktill med texten långt fordonståg. 
 • Om fordonstågets sammanlagda bruttovikt är högre än 64 ton ska lastbilen ha minst två drivande axlar. 
 • Om fordonstågets sammanlagda bruttovikt är högre än 64 ton ska lastbilen ha en motoreffekt på minst 260 kW med ett tillägg av 5 kW för varje ton över 64 ton 
 • Krav på kopplingsanordningar införs. 
 • Transportstyrelsen avser också att snarast ta fram ytterligare föreskrifter för att uppnå användning av fler varianter av långa fordonskombinationer. 

Sveriges Åkeriföretag avser att fortsätta dialogen med regeringen för att söka uppnå en reviderad Trafikförordning som ger möjligheter likt Finland, och inom 96/53 direktivets ramar, att tillåta en mer optimal och flexiblare effektivisering av godstransporter på väg.

Läs vår remissvar.