Kan jag inte enbart förlita mig på Lag om inrikes vägtransport i ett transportuppdrag? Vad är poängen med Alltrans2007?

Lag om inrikes vägtransport (VTL) tar i första hand sikte på godset och parternas, dvs den berättigade (avsändarens och/eller mottagarens) resp fraktförarens inbördes förhållanden under godstransport på väg, från det att fraktföraren mottagit godset till dess utlämnande. Utför man andra typer av uppdrag vilket är vanligt i dag, tex grävning, montering, logistikuppdrag eller lagring, måste de uppdragen regleras särskilt då de ej omfattas av VTL. Alltrans2007 (Alltrans) är bestämmelser som täcker upp sådana i lagen oreglerade uppdrag. I annat fall riskerar transportören stå fullt ut ansvarig i händelse av skada.

Precis som i VTL så omfattar Alltrans dock inte begravningstransporter, brevbefordran eller befordran av flyttsaker (Alltrans p 1 andra stycket) och Lag om inrikes vägtransport § 2).

Till skillnad från VTL regleras alltså som ovan nämnts de så kallade oreglerade uppdragen men Alltrans tar också upp till exempel, indexreglering vid längre varaktighet av uppdraget än 6 månader (p 6.1 sista stycket) och uppsägningstid (p 9) vilket inte finns någon bestämmelse om i Lag om inrikes vägtransport.

En punkt till fördel för transportören är vidare p 14 som ger rätt till ersättning för exempelvis överlastavgift förorsakad av avsändaren oriktiga eller felaktiga uppgifter, t.ex. om godsets vikt eller mått/egenskaper.
Alltrans är alltså kontraktsrättsliga villkor, men tänk på att straffrätten kan träda in och drabba den enskilde transportören som kör fordonet, då i dennes roll som chaufför, tex vid bristande lastsäkring, fortkörning eller andra trafikförseelser.


 

Visa alla